Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

czwartek, 14 styczeń 2021

Burmistrz Łap ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Łapach.

 1.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
 2. uzgadnianie przypisów i odpisów z rejestrami wymiarowymi oraz wpłat i zwrotów z rejestrem zbiorczym,
 3. wypisywanie dowodów wpłat należności podatkowych,
 4. analiza wpływów z tytułu należności podatkowych, bieżące naliczanie odsetek za zwłokę od wpłat dokonanych po terminie oraz kosztów upomnień,
 5. prowadzenie egzekucji administracyjnej (m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, aktualizacja tytułów, zawiadamianie urzędów skarbowych o zmianach w stanie zaległości objętych tytułami),
 6. podejmowanie pełnych i terminowych działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z zapłatą należności podatkowych,
 7. dokonywanie czynności sprawdzających na podstawie art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 8. przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 9. sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań i zestawień - w miarę istniejących potrzeb,
 10. prowadzenie niezbędnych ewidencji związanych z powierzonym zakresem czynności,
 11. załatwianie podań o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
 12. prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych dla przedsiębiorców,
 13. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym,
 3. minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
 3. znajomość obsługi komputera w zakresie programów księgowych,
 4. predyspozycje osobowościowe (umiejętność pracy z klientem, zdolność analitycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność),
 5. wysoka kultura osobista.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (dostępne na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) w zakładce „oferty pracy”),
 7. oświadczenie kandydata (dostępne na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) w zakładce „oferty pracy”),
 8. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 25 stycznia 2021 r.

Miejsce: Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki podawczej lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Łapach”.

6. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do sześciu miesięcy,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24,
 4. czas pracy – 8 godzin dziennie,
 5. wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

7. Informacje dodatkowe:

 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łapach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
 3. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).
 4. niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w BIP odebrać osobiście za pokwitowaniem swoje dokumenty za okazaniem dowodu tożsamości w pokoju nr 109, dokumenty nie będą odsyłane kandydatom, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.