Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Przedsiębiorczości

2015-11-06 14:49
Opublikował: Administrator
Dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich w Dziale Projektów i Promocji.


1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych w tym:
a) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych;
b) opracowywanie wniosków aplikacyjnych, ich realizacja i monitoring;
c) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
d) dokonywanie analiz potrzeb Ośrodka i Gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
e) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu Miejskiego w Łapach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
g) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów mających na celu w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorczości;
h) stały monitoring funduszy pozabudżetowych kierowanych do samorządów, przedsiębiorców i III sektora;
i) współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych
i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
j) współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;
k) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
2. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych ze stanowiskiem.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
4. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

2. WYMAGANIA:
Wymagania niezbędne na stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) posiadanie co najmniej 4 - letniego staż pracy,

3. WYMAGANIA DODATKOWE:
Wymagania dodatkowe:
a) udokumentowane min. 3- letnie doświadczenie w pracy w zakresie pozyskiwania, realizacji, monitoringu i rozliczania funduszy unijnych (EFS, EFRR, PROW, PEFRON, itp.),
b) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz w Generatorze Wniosków Płatniczych,
c) znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym,
d) znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- prawo zamówień publicznych,
e) prawo Unii Europejskiej,
f) umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
g) wysoka kultura osobista,
h) umiejętność pracy w zespole,
i) predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność),

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
f) kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.bip.lapy.podlasie.pl w zakładce „oferty pracy”),
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
j) inne dodatkowe dokumenty poświadczające doświadczenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
k) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin: do dnia 17 listopada 2015 r. do godz. 15.30
Miejsce: Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Sikorskiego 22A
Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach”

6. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do sześciu miesięcy,
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. Miejsce pracy: Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Sikorskiego 22A,
4. Czas pracy – 8 godzin dziennie,
5. Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

7. INFORMACJE DODATKOWE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.
Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., oz.1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 ., poz.1202.).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach.

Magdalena Perkowska-Szymanowicz 
p.o. Dyrektora                  
Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

Załączniki

  1. Kwestionariusz osobowy
Podziel się

Najnowsze wiadomości