Łapy

Dziś jest:
niedziela, 09.12
5°C
poniedziałek, 10.12
2°C
wtorek, 11.12
0°C
Imieniny:
Wiesławy i Leokadii
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy

2018-01-10 08:12
Opublikował: Administrator
Burmistrz Łap ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Łapach.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. wymiar podatków: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 3. prawidłowe i zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych,
 4. zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, kart nieruchomości, prowadzenie rejestrów wymiarowych,
 5. bieżące nanoszenie zmian geodezyjnych oraz zmian w wyniku odnowienia ewidencji gruntów,
 6. prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z przepisami działu V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 7. wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w informacjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw,
 8. przestrzeganie przepisów działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przy wydawaniu decyzji podatkowych, a w szczególności zgodne z przepisami prowadzenie postępowania w zakresie zbierania materiału dowodowego oraz wydawanie decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zawierających szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne,
 9. przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na spadkobierców, przy wykorzystaniu procedur zawartych w Ordynacji podatkowej oraz przekazywanie radcom prawnym spraw o nabycie spadku,
 10. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg w podatku rolnym,
 11. załatwianie odwołań od wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości,
 12. załatwianie podań w zakresie ulg podatkowych (umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności) należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy podatników z terenu gminy Łapy (z obszaru objętego wymiarem) przekazywanych przez urząd skarbowy,
 13. przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
 14. sporządzanie wniosków o ukaranie za przestępstwa i wykroczenia podatkowe i przekazywanie ich do urzędu skarbowego,
 15. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o dochodzie, poświadczenie stanu majątkowego, na wnioskach, kwestionariuszach, oświadczeniach,
 16. odpowiadanie na wnioski o udostępnienie danych osobowych dotyczących stanu majątkowego oraz dochodowości,
 17. prowadzenie rejestrów ewidencji, teczek i innych materiałów niezbędnych do wykonywania zadań objętych ww. zakresem,
 18. prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych dla przedsiębiorców, w tym w szczególności:

- weryfikacja wniosków składanych przez podatników,

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej,

- wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej,

 1. sporządzanie danych kalkulacyjnych dochodów do budżetu z tytułu wymierzonych podatków,
 2. sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań i zestawień - w miarę istniejących potrzeb,
 3. współudział w tworzeniu projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności w zakresie stawek podatków i opłat, zwolnień podatkowych,
 4. przestrzeganie przepisów prawa wymienionych w zakresie odpowiedzialności, śledzenie zmian w przepisach oraz stosowanie aktualnych przepisów związanych z powierzonym zakresem czynności,
 5. ścisła współpraca z pracownikiem zajmującym się księgowością podatkową na odcinku realizacji zobowiązań pieniężnych.
 6. Wymagania niezbędne:
 7. obywatelstwo polskie,
 8. wykształcenie wyższe: (preferowane z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, administracji),
 9. minimum 2-letni staż pracy,
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. nieposzlakowana opinia.
 13. Wymagania dodatkowe:
 14. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 15. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
 16. znajomość obsługi programów komputerowych,
 17. predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność),
 18. wysoka kultura osobista.
 19. Wymagane dokumenty:
 20. a) życiorys zawodowy (CV),
 21. b) list motywacyjny,
 22. c) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 23. d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 24. e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 25. f) kwestionariusz osobowy (dostępny na um.lapy.wrotapodlasia.pl

 w zakładce „ oferty pracy”,

 1. g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 4. j) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 5. k) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 19 stycznia 2018 r.

Miejsce: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24 – sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków” w Urzędzie Miejskim w Łapach”

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. a) pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do sześciu miesięcy,
 3. b) wymiar czasu pracy: pełny etat,
 4. c) miejsce pracy: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24,
 5. d) czas pracy – 8 godzin dziennie,
 6. e) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.
 7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.                                                                                                         

                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                           Urszula Jabłońska

Załączniki

 1. Kwestionariusz osobowy
Podziel się

Najnowsze wiadomości