Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg

2018-10-29 16:28
Opublikował: Administrator

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg miasta i gminy Łapy według dołączonego wykazu dróg (załącznika nr 3 do zapytania ofertowego)  w sezonie 2018/2019 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. w zakresie:

 a) odśnieżanie przy zastosowaniu pługów zgodnie z wykazem dróg stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.  Prace wykonywane będą w czasie  i miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym.
 b) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki 25% piaskosoli (w proporcjach 25% chlorku sodu NaCl i 75% piasku) na drogach zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, ze szczególnym uwzględnieniem łuków, skrzyżowań, spadków, dojazdów i przejść dla pieszych w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zalecana ilość mieszanki na 1m2 nawierzchni wynosi 100g.
 c) utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego.

3. Termin realizacji zamówienia:
    - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
    - zakończenie: 30.04.2019 r.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena , proszę o podanie cen brutto . Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.

6. Inne istotne warunki zamówienia:
 - Podane w formularzu ofertowym ilości kilometrów odśnieżania bądź usuwania śliskości są ilościami szacunkowymi, a ich zakresy mogą ulegać wahaniom w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania w okresie trwania usługi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości zlecanych odcinków przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszego zamówienia.
 - Rozpoczęcie robót 120 min od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego.
 - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie  ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 - W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 - Wykonawca musi posiadać lub dysponować minimum 1 solarką i 2 jednostkami pługującymi.
 - Wykonawca przedstawi wykaz posiadanego sprzętu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 - Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 - Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty co najmniej 80 000,00 zł.
 - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia każdego z pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w system lokalizacji GPS, rejestrujący co najmniej: godzinę rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, czas trwania przejazdu, trasę przejazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego dostępu do danych przekazywanych przez system lokalizacji GPS, poprzez udostępnienie danych logowania do aplikacji obsługującej system.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy pokój 103 (sekretariat), bądź e-mailem: sekretariat@um.lapy.pl do dnia 06.11.2018 r. do godz. 15:30.

8. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Damian Porowski, tel. 85 715 22 51 w. 116.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Podziel się

Najnowsze wiadomości