Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski

Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łapach

2019-01-23 09:15
Opublikował: Administrator

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Łap
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Referatu Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Łapach

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z planowaniem, przygotowaniem
  i realizacją inwestycji realizowanych przez gminę, w tym współfinansowanymi ze środków UE i innych,
 2. nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem inwestycji do odbioru i użytkowania,
 3. nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z procedurą zamówień publicznych w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych,
 4. nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji i rozliczaniem finansowym inwestycji, w tym również współfinansowanych ze środków UE i innych.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. minimum 3 letni staż pracy,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Ustawy o samorządzie gminnym,
 2. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
 3. znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office) i korzystania z poczty elektronicznej,
 4. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność,
 5. wysoka kultura osobista.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e) kopie świadectw pracy potwierdzające staż,

f) kwestionariusz osobowy (dostępny na um.lapy.wrotapodlasia.pl

    w zakładce „ oferty pracy”),

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

    do celów rekrutacyjnych (dostępny na  bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl

    w zakładce „ oferty pracy”),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
     praw publicznych.

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym,

k) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

    umiejętności, referencje.

l) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2

    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r.  

   poz.1260 ze zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami  

   aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 4 lutego 2019 r.

Miejsce: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24 – sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Referatu Inwestycji  w Urzędzie Miejskim w Łapach”

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a) pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony,

b) wymiar czasu pracy: pełny etat,

c) miejsce pracy: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24,

d) czas pracy – 8 godzin dziennie,

e) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łapach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 • kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie

będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).

 • niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w BIP odebrać osobiście za pokwitowaniem swoje dokumenty za okazaniem dowodu tożsamości w pokoju nr 109, dokumenty nie będą odsyłane kandydatom, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości