Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Praca

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. gospodarki komunalnej w Zakładzie Usług Komunalnych

2015-05-15 14:10
Opublikował: Administrator
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. gospodarki komunalnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łapach

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łapach,
b) nadzór nad sortownią odpadów,
c) organizacja i podział prac podległych pracowników,
d) prowadzenie spraw związanych z wywozem, utalizacją i odpadów komunalnych pochodzących z firm i instytucji,
e) prowadzenie kart pracy i kart urlopowych pracowników,
f) zawieranie umów na wywóz odpadów komunalnych  z firmami i instytucjami,
g) sporządzanie sprawozdań – w miarę istniejących potrzeb,
h) rozliczanie pracy i zużycia paliwa pojazdów,
i) zakup materiałów, części zamiennych i urządzeń potrzebnych do działalności Zakładu.

2. Wymagania niezbedne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
b) znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach,
c) znajomośc języka migowego (w Zakładzie są zatrudnione osoby niepełnosprawne),
d) posiadanie następujących cech osobowości: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
f) kwestionariusz osobowy ( załącznik do ogłoszenia)
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
j) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
k) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz.1202), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Do dnia  26.05.2015 r., Zakład Usług Komunalnych w Łapach ul. Mostowa 9 – sekretariat do godziny 10:00. Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. gospodarki komunalnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łapach”.

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny,
b) wymiar czasu pracy: pełny etat,
c) miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w  Łapach , ul. Mostowa 9
d) czas pracy – 8 godzin dziennie,
e) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych  w Łapach).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 .).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zuklapy.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zakłądu Usług Komunalnych w Łapach.

Dyrektor                          
Zakładu Usług Komunalnych w Łapach

Wiesław Oleksiewicz                

 

Załączniki

  1. Kwestionariusz osobowy
Podziel się

Najnowsze wiadomości