Relacja z lutowej sesji Rady Miejskiej

poniedziałek, 01 marzec 2021

Dofinansowanie remontów chodników w pasie dróg wojewódzkich w Roszkach-Wodźkach, Łapach-Łynkach i Płonce Kościelnej poparli jednogłośnie radni podczas zdalnych obrad Rady Miejskiej w piątek (26.02). Radni dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy. Ustalili kwotę bazową stypendiów artystycznych i sportowych. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania Powiatowi Białostockiemu na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Płonka-Strumianka. Przyjęli „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Przygotowanie do realizacji inwestycji w 2021 r.

Jednym z pierwszych tematów poruszanych na sesji była informacja o przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r. Przedstawił ją zastępca burmistrza Krzysztof Dudziński, który mówił m.in. o tym, że w tegorocznym budżecie znajduje się łącznie 51 zadań inwestycyjnych - w większości już rozpoczętych. Wśród nich wymienił budowę Domu Kultury i montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej, czyli inwestycje, które są na ukończeniu. Ponadto zastępca burmistrza wspomniał o podpisanej 25.02 umowie na budowę wieży widokowej w Uhowie, która ma być gotowa pod koniec listopada 2021 r. Mówił także o Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Daniłowie Dużym, którego budowa ruszy po podpisaniu na początku marca umowy z wykonawcą. Z-ca burmistrza Krzysztof Dudziński zapowiedział, że rozbudowywane będzie także centrum przesiadkowe. Podkreślił również, że wszystkie zadania wyłonione w budżecie obywatelskim zostały już rozpoczęte oraz, że trwa także realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego. Krzysztof Dudziński przekazał też radnym, że wszystkie przebudowy lub budowy dróg dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych mają już wyłonionych lub będą miały wyłonionych wykonawców w postępowaniach przetargowych.

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

Jak zawsze sporo uwagi radni poświęcili tematowi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Łapach. Wrócili do rozmowy na temat weryfikacji deklaracji „śmieciowych” pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zgłaszali także potrzebę prowadzenia systematycznej i szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej w zakresie segregacji śmieci przez mieszkańców.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024

Jedną ze zmian dokonaną decyzją radnych w WPF-ie było wprowadzenie środków na realizację przedsięwzięcia związanego z rozbudową Przedszkola nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Łączne nakłady na tę inwestycje to prawie 4 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków EFRR.

Radni w kwestii rozbudowy przedszkola są podzieleni. Swoimi wątpliwościami w tym względzie podzielił się m.in. radny Andrzej Rogowski, który w swoim wystąpieniu „apelował o ogromny szacunek dla publicznych pieniędzy”. Wskazywał na wiele projektów, które w ciągu ostatnich lat i minionych kadencji zostało podjętych i niedokończonych lub zaniechanych. Mówił o tym, że na potrzeby przedszkola gmina mogłaby zaadaptować pomieszczenia np. w budynku dawnego gimnazjum. M.in. do tych słów odniósł się burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

- Rozbudowa przedszkola przy ul. Cmentarnej jest bardzo potrzebna. Patrząc na dzisiejsze liczby (urodzeń) możemy zadawać sobie pytania o zasadność tej inwestycji, ale patrząc w perspektywie rozwoju naszej gminy to jestem przekonany i jestem pewien, że ta rozbudowa jest niezbędna – mówił podczas sesji burmistrz Krzysztof Gołaszewski, uzasadniając dalej – Po pierwsze dlatego, że ten budynek nie posiada dostępności dla osób niepełnosprawnych i tak musielibyśmy w to inwestować. Po drugie, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, ta największa rozbudowa miasta pójdzie w tamtym kierunku.

Pan burmistrz podkreślił także, że wniosek o dofinansowane rozbudowy przedszkola gmina złożyła, gdy tylko uruchomiono program i pojawiła się możliwość aplikowania o środki na ten cel jeszcze w listopadzie poprzedniego roku.

Zmiany w budżecie

Jedne z ważniejszych zmian w budżecie gminy Łapy wprowadzone na lutowej sesji to:

  • wprowadzenie dotacji celowych na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodników w miejscowościach: Łapy-Łynki, Płonka Kościelna i Roszki-Wodźki w łącznej kwocie 160 tys. zł;
  • wprowadzenie zadania do realizacji w roku 2021: „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie - etap II” w kwocie 100 tys. zł;
  • zwiększenie się o kwotę 323 tys. zł wydatków na realizację zadania: „Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika (FDS)” w związku z otrzymaną informacją o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania,
  • wprowadzenie do realizacji w roku 2021 zadanie: „Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap I (FDS)” w kwocie 1 mln 503 tys. zł w związku z otrzymaną informacją o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania,
  • zwiększenie o kwotę 1mln 200 tys. zł wydatków na realizację zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości” w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. W ramach tej inwestycji park przed biblioteką zyska podświetlaną fontannę.

Dotacja dla Powiatu Białostockiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w Płonce Strumiance

W roku 2021 Powiat Białostocki planuje kontynuację prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Proponowany przez Gminę Łapy obręb do wykonania prac to Płonka-Strumianka. Radni podjęli uchwałę udzielenia dotacji w wysokości 10 tys. zł  na dofinansowanie tego zadania.

Powstaną nowe chodniki przy drogach wojewódzkich w Roszkach-Wodźkach, Łapach-Łynkach i Płonce Kościelnej

Radni podjęli trzy uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodników w miejscowościach: Łapy-Łynki, Płonka Kościelna i Roszki-Wodźki w łącznej kwocie 160 tys. zł. Radni byli jednogłośni w tej kwestii.

Zarówno podczas sesji, jak i wcześniej na wspólnej komisji burmistrz Krzysztof Gołaszewski podkreślał, że te inwestycje to wynik dobrej współpracy z samorządem województwa podlaskiego. Szczególnie za wspieranie działań gminy Łapy dziękował marszałkowi Arturowi Kosickiemu oraz radnym Sebastianowi Łukaszewiczowi oraz radnemu Pawłowi Wnukowskiemu. 

Wysokość kwoty bazowej okresowych stypendiów sportowych – 1407,40 zł

Uchwalona wysokość kwoty bazowej stypendiów sportowych w 2021 r. wyniesie 1407, 40 zł.

Przyjęcie uchwały poprzedziła dyskusja, której punktem wyjścia był fakt, że w tym roku po raz pierwszy od czasu obowiązywania „Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych” tj. od 2015 r. wnioski o stypendia złożyli kandydaci trenujący w klubach sportowych spoza gminy Łapy. Warto podkreślić, że są to młodzi mieszkańcy naszej gminy i w większości wychowankowie łapskich klubów sportowych, którzy dalej kontynuują karierę sportową. W świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o sporcie sportowcom osiągającym wyniki sportowe z naszej gminy, mimo że nie reprezentują łapskich klubów sportowych należą się stypendia. Potwierdzają to wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy okazji tej dyskusji powrócił temat nowelizacji uchwały dot. regulaminu przyznawania stypendiów sportowych.

Wysokość kwoty bazowej stypendiów artystycznych – 83,33 zł

Uchwalona wysokość kwoty bazowej stypendiów artystycznych w 2021 r. to 83,33 zł.

Mimo pandemicznych obostrzeń w tym roku jest aż 36 kandydatów do stypendiów artystycznych. Zatem, aby utrzymać  wysokość stypendium na poziomie z lat ubiegłych (od 2017 r. niezmiennie jest to kwota 83,33 zł) burmistrz Krzysztof Gołaszewski wnioskował do radnych o zwiększenie środków na ten cel o kwotę 5333,60 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom w budżecie również w 2021 r. utrzymano kwotę bazową w wysokości 83,33 zł.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2021 roku

Jak co roku radni przyjęli także Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy. Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.