Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

piątek, 11 czerwiec 2021

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Łapy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w dniu 14 maja 2021 r. Burmistrz Łap zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy w 2021 roku w zakresie polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie turystyki i rekreacji.

 

W okresie od dnia 14 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert ww. konkursie.

Wobec powyższego, Burmistrz Łap Zarządzeniem nr 60/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Łapy w 2021 roku w zakresie polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie turystyki i rekreacji powołał członków komisji konkursowej wyłącznie spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach.