Otwarty konkurs ofert: prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej (CAS) i Akademii Lidera Lokalnego

czwartek, 22 lipiec 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łapy będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Łapy (przyjętego na podstawie uchwały nr XLI/314/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25.06.2021 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Łapy”) z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2021- 2022.

Konkurs ogłaszany jest w ramach projektu, pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegóły w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert: tutaj