Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

środa, 31 maj 2023

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych.

Czytaj więcej...

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego

środa, 31 maj 2023

Rada Miejska większością głosów udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku burmistrzowi Łap Krzysztofowi Gołaszewskiemu.

Czytaj więcej...

Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach nadano imię Powstańców Styczniowych

środa, 31 maj 2023

W uroczystości nadania Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach imienia Powstańców Styczniowych, która odbyła się 30 maja, udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP, wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontowski, poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska, starosta powiatu białostockiego Jan Bolesław Perkowski, przedstawiciele służb mundurowych na czele z komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Andrzejem Jakubaszkiem, przedstawiciele instytucji oraz duchowieństwa. Gminę Łapy reprezentował burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Podczas uroczystości odsłonięto memoratywną tablicę z inskrypcją:  „W 160. rocznicę powstania narodowego z 1863 roku Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach nadano imię POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH - mieszkańcy województwa podlaskiego“.

Zaprezentowano również kolejny folder filatelistyczny stworzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wespół z Pocztą Polską z cyklu "Największe bitwy i potyczki zrywu niepodległościowego z 1863 r. na terenie województwa podlaskiego". 

  1. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego to moment, który możemy zapamiętać jako kolejne ogniwo wydarzeń w łańcuchu pokoleń. Reprezentuję Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, czuję się bardzo zobowiązany i wyróżniony, że mogliśmy się włączyć w przygotowanie tych obchodów, projektowanie tablicy pamiątkowej, stworzeniem kolejnej całostki filatelistycznej w ramach serii  "Największe bitwy i potyczki zrywu niepodległościowego z 1863 r. na terenie województwa podlaskiego", która będzie trwałą pamiątką tego wydarzenia. Ciekawy walor, który ukazuje tym razem obraz pt. „Patrol powstańczy" autorstwa Maksymiliana Gierymskiego. Jest to pośrednie nawiązanie do patroli Służby Granicznej (...). To właśnie Państwo, funkcjonariusze Straży Granicznej, stoją na straży niepodległości naszego kraju - mówił dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr Marek Jedynak.

 

Powstanie Styczniowe

  „O historii Powstania Styczniowego 1863-1864 napisano do tej pory wiele cennych publikacji naukowych. Czytając je uważnie warto zapamiętać, że w dniu 21 stycznia 1919 r., a więc w wigilię 56. rocznicy jego wybuchu, Józef Piłsudski - jako największy autorytet historyczny tego zrywu niepodległościowego i Naczelny Wódz odradzającego się wówczas Wojska Polskiego - wydał rozkaz specjalnego uhonorowania żyjących uczestników walk z tego okresu. Treść rozkazu wyróżniała byłych powstańców styczniowych z grona innych, słusznie uznając ich za niedościgniony ideał zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych, za ostatnich żołnierzy Polski, walczącej o swą swobodę i wzór cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. W podziękowaniu za bezgraniczną odwagę i męstwa oraz bohaterską postawę na ponad 1200 polach bitew i potyczek wszystkich weteranów z tych pamiętnych lat uznano tym razem za pierwszych żołnierzy II Rzeczypospolitej, przyznając im wyjątkowe prawo do noszenia wyróżniającego się umundurowania z symbolami niepodległej Ojczyzny. 18 grudnia 1919 r. 3644 żyjących wtedy weteranów uhonorowano awansem na pierwszy stopień oficerski podporucznika. W społeczeństwie polskim okresu międzywojennego cieszyli się oni bezgranicznym szacunkiem i podziwem, a wszystkim wojskowym, bez względu na posiadane szarże, nakazano oddawać należne im honory podczas świąt narodowych lub innych uroczystości państwowych. 

Pamięć o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach nigdy nie umarła, nawet w trudnych czasach, kiedy społeczeństwo polskie musiało żyć pod  „opieką“ sowieckiego okupanta. Dzisiaj, w wolnej Polsce należy szczególnie pamiętać o uczestnikach każdego z polskich zrywów niepodległościowych, spoczywających pojedynczo lub zbiorowo w powstańczych mogiłach. W trakcie dwuletnich zmagań bojowych, w nierównej walce  armią rosyjskiego zaborcy, zginęło tysiące młodych ludzi, dla których życiowym mottem była wpajana od rodziców narodowa wolność. Prowadzeni do walki przez doświadczonych oficerów bili się z Rosją o słuszną sprawę, z marzeniami o niepodległej Ojczyźnie, która na zawsze zapamięta ich poświęcenie i przelaną krew najwierniejszych patriotów. Blisko dwieście bitew i potyczek stoczono na terenie obecnego woj. podlaskiego, kilkadziesiąt z nich rozegrało się w kompleksach leśnych Puszczy Augustowskiej, Białowieskiej i Knyszyńskiej. Z tej liczby największymi z nich okazały się znane nam dziś dobrze starcia pod Gruszkami, Królowym Mostem, Łapami, Gródkiem, Siemiatyczami, Surażem, Tykocinem, Waliłami i Wincentą. 

Od 30 maja 2023 r. Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach, która ochrania odcinek granicy z Republiką Białorusi, będzie używać w swojej nazwie zaszczytnego miana Powstańców Styczniowych. Jest to przepiękna inicjatywa mieszkańców woj. podlaskiego oraz formacji granicznej, która od wielu lat stoi na straży suwerenności państwa polskiego i nienaruszalności jego granic. Niechaj w tej ciężkiej i odpowiedzialnej służbie najgodniejszym wzorem do naśladowania będą bohaterowie z 1963 r., którzy z bronią w ręku walczyli o ich kształt z rosyjskim zaborcą“ - treść okolicznościowego folderu "Największe bitwy i potyczki zrywu niepodległościowego z 1863 r. na terenie województwa podlaskiego", autorstwa Marka Gajewskiego z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Na podstawie: IPN Oddział w Białymstoku

Wybory ławników na kadencję 2024-2027. Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca

środa, 31 maj 2023

Regulacje prawne dotyczące ławników:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dział IV, Rozdział 7 (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 614);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U z 2011, nr 121 poz. 693, 2155);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 2155).

Czytaj więcej...

Poszukujemy rodzin wspierających

środa, 31 maj 2023

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Czytaj więcej...

Kreatywne lato z książką

środa, 31 maj 2023

Zapraszamy dzieci na Wakacje w bibliotece, które odbędą się w dniach 21 – 25 sierpnia w godz. 11-13.
Zapisy do 30 czerwca.

Czytaj więcej...

Umowy na przebudowę kolejnych pięciu ulic podpisane

środa, 31 maj 2023

Na sesji 29 maja radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie dotyczące zwiększenia środków na przebudowę pięciu kolejnych dróg w gminie Łapy, co było niezbędne, aby rozstrzygnąć przetargi. Już następnego dnia burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał umowy z wykonawcą inwestycji firmą BBGM Sp. z o.o. reprezentowaną przez wiceprezes zarządu Kamilę Gryko.

Czytaj więcej...

Bezpłatne doradztwo w zakresie pomocy wypełniania wniosków bezpośrednich oraz plany dobrostanu zwierząt, plany rolnośrodowiskowe i ekologiczne

wtorek, 30 maj 2023

Doradca główny specjalista do spraw ekologii i ochrony środowiska Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pracujący na terenie gminy w Łapach opracowuje plany dobrostanu zwierząt, plany rolnośrodowiskowe i ekologiczne.  Ponadto wypełnia bezpłatnie wnioski bezpośrednie i rolnośrodowiskowe. Udziela porad z zakresu rolnictwa ekologicznego i działań środowiskowo- klimatycznych.  Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie: Bożena Pruszyńska  tel. kom. 502 356 193 wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Czytaj więcej...

W sobotę (3 czerwca) będzie można załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim

wtorek, 30 maj 2023

W sobotę (3 czerwca 2023 r.) łapianie będą mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Łapach. To kolejna sobota, kiedy mieszkańcy będą mieli taką możliwość. Urzędnicy będą dyżurować w godz. 8.00-14.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 18 w Łapach.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na promocję książki Jakuba Dobrzyńskiego "Pod opieką św. Michała Archanioła"

poniedziałek, 29 maj 2023

Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej ks. kan. Józef Ogórkis, Prezes Stowarzyszenia KGW w Łupiance Starej Małgorzata Roszkowska oraz autor publikacji Jakub Dobrzyński zapraszają na promocję książki Jakuba Dobrzyńskiego "Pod opieką św. Michała Archanioła. Parafia Rzymskokatolicka w Płonce Kościelnej i jej mieszkańcy do 1945 r.", która odbędzie się 16 czerwca o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej.

Czytaj więcej...