Deklaracja dostępności

środa, 23 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Miejski w Łapch zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lapy.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości, pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Łupińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857152251 wew. 109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 prowadzą schody. Zapewnione jest dostosowane wejście z poręczą i podjazdem dla wózków inwalidzkich z tyłu budynku, od strony Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich dzwonią dzwonkiem, a następnie schodzi do nich urzędnik. Przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru nie są wolne od barier poziomych. Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsce z tyłu budynku. Do budynku Urzędu Miejskiego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Urzędu Miejskiego jest zainstalowana pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy i podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wspólne dla Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego. W Urzędzie Stanu Cywilnego jest zainstalowana pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Urzędzie Stanu Cywilnego nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.