"Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy

czwartek, 02 styczeń 2020

Gmina Łapy zaprasza do składania Deklaracji mieszkańca Gminy Łapy wraz z Ankietą Uczestnictwa dotyczących udziału w projekcie mającego na celu wykorzystanie energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych lub instalacji hybrydowej (panel fotowoltaiczny + kolektor słoneczny). Złożenie tych dokumentów jest niezbędne do uzyskania przez Gminę Łapy grantu, który umożliwi dofinansowanie powyższych inwestycji.

Gmina Łapy przygotowuje wniosek pn. “Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy" o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach ww. konkursu.

Grant przyznawany będzie Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji OZE. Aby rozliczyć grant, Mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru wybranego przez Gminę Łapy, potwierdzenie opłaty, zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, itp.). Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia pokryje wyłącznie własne potrzeby mieszkańców.

Grantobiorca może złożyć deklarację uczestnictwa w konkursie tylko na jeden rodzaj instalacji tj. ogniwo fotowoltaiczne lub hybrydę.

Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów (zależnego od liczby osób). Wysokość kosztów całkowitych kwalifikowalnych określona przez Instytucję Wdrażającą w konkursie wynosi:

  1. Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000 zł za 1 kWp
  2. Dla instalacji kolektorów słonecznych:

- dostosowanych do potrzeb 1 – 3  osób – maksymalnie 18 000,00 zł.

- dostosowanych do potrzeb 4 – 5  osób – maksymalnie 21 000,00 zł.

- dostosowanych do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Przykład:

- cena zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej 2 kWp wyniesie 16 000 zł brutto, to koszt kwalifikowalny do dofinansowania wyniesie 2 x 7 000 zł = 14 000 zł, pozostała kwota 2 000 zł będzie kosztem niekwalifikowanym i ponoszonym w 100% przez Grantobiorcę,

Gmina Łapy planuje wartość dofinansowania maksymalnie na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

a. Ogniwa fotowoltaiczne – dofinansowanie tylko do instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp

Moc instalacji

Maksymalna kwota dofinansowania

2 kWp

8 000 zł

3 kWp

10 000 zł

4 kWp

12 000 zł

5 kWp

14 000 zł

 

b. Hybrydy (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) – 17 500 zł, przy maksymalnych dopuszczalnych kwotach dofinansowania dla ogniw fotowoltaicznych i kolektorów solarnych czyli:

Łączna maksymalna kwota dofinansowania - 17 500 zł

Ogniwa fotowoltaiczne

Kolektory słoneczne

Moc instalacji fotowoltaicznej

Maksymalna kwota dofinansowania

Ilość zamieszkałych osób

Maksymalna kwota dofinansowania

2 kWp

 8 000 zł

1 - 3

8 000 zł

3 kWp

10 000 zł

4 - 5

8 500 zł

4 kWp

12 000 zł

 6 i więcej

9 500 zł

5 kWp

14 000 zł

-

-

 

Przykład:

Ogniwa fotowoltaiczne

- instalacja 2 kWp, założona kwota całkowita wykonania 12 000 zł x 65% = 7 800 zł i tyle wyniesie dofinansowanie,

- instalacja 4 kWp, kwota całkowita 28 000 zł x 65% = 18 200 zł czyli wynik wyliczenia procentowego jest wyższy od kwoty dopuszczalnej, dlatego w tym przypadku dofinansowanie wyniesie kwotę maksymalną czyli 12 000 zł

Hybrydy

- instalacja kolektorów słonecznych dla 1-3 osób, kwota całkowita instalacji 12 000 zł x 65% = dofinansowanie 7800 zł + instalacja fotowoltaiczna 3 kWp założona kwota całkowita instalacji 15 000 zł x 65% = 9750 zł, czyli 7800+9750=17750 zł kwota jest wyższa od kwoty maksymalnej, dlatego kwota dofinansowania wyniesie wartość maksymalną 17 500 zł

Minimalne parametry techniczne instalacji OZE zostaną określone w Regulaminie konkursu.

Deklaracje mieszkańców Gminy Łapy wraz z Ankietą dot. projektu “Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” zbierane będą  od właścicieli budynków mieszkalnych do dnia 13 stycznia 2020 roku do godz. 15.30. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w  Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dostarczenie kserokopii faktur za zużytą energię elektryczną za pełny rok (nie musi być kalendarzowy) np. rachunek za rok 2018 lub rachunek za drugie półrocze 2018 i pierwsze półrocze 2019 roku.

Zebrane i opracowane ankiety posłużą do przygotowania i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przez Gminę Łapy wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do 14 lutego 2020 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Marszałka Województwa Podlaskiego - realizacja projektu nastąpi w okresie październik 2020 - czerwiec 2021.

Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.lapy.pl.

Informacje można też uzyskać telefonicznie: 85 715  22  51 wew. 114 – Inspektor ds. funduszy pomocowych – Monika Agnieszka Dzielnik