Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli. Będą nowe miejsca dla dzieci klas I w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Matejki

środa, 05 luty 2020

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach będzie prowadziła rekrutację uczniów do klas I zlokalizowanych zarówno w budynku przy ul. Polnej 9, jak i w budynku dawnego gimnazjum  przy ul. Jana Matejki 19. Rodzice mogą zatem zdecydować, gdzie rozpocznie naukę ich dziecko i, gdzie będzie ją kontynuowało.

Obie lokalizacje zapewniają bezpieczne i dobre warunki nauczania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tworzenie oddziałów klas wczesnoszkolnych i szkolnych w budynku szkoły przy ul. Matejki ma na celu wykorzystanie istniejącej infrastruktury, dostosowanie jej do potrzeb młodszych uczniów  i zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków kształcenia. Wybierając dogodną lokalizację, warto wziąć również  pod uwagę odległość szkoły od miejsca zamieszkania. 

Obecnie w szkole przy ul. Matejki uczą się dzieci i młodzież klas V-VIII, w sumie funkcjonuje tam 11 oddziałów i uczy się ponad 200 uczniów.

Poniżej dane kontaktowe i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łapy oraz kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół, które są prowadzone przez Gminę Łapy.

Szkoły, przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy:

Przedszkole nr 1 w Łapach

ul. Polna 27, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel. 857152744, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 2 w Łapach

ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel. 857152639, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach z oddziałami przedszkolnymi

w lokalizacji ul. Polna 9, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.: 85 7152419, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w lokalizacji ul. Matejki 19, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.  857152930

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach z oddziałami przedszkolnymi

ul. Piękna 17, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.: 857152917, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach z oddziałami przedszkolnymi

ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel/fax. 857152331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej z oddziałami przedszkolnymi

Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.: 85 715 16 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej z oddziałami przedszkolnymi

Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel/fax. 856502294, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie z oddziałami przedszkolnymi

Uhowo, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.: 85 715 25 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych,

które są prowadzone przez Gminę Łapy  na rok szkolny 2020/2021

(art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Łapy mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 3. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe).
 4. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Łapy

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Łapy

60 pkt

2.

Kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole, do której o przyjęcie ubiega się kandydat

Potwierdza dyrektor szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie na wniosku

20 pkt

3.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie

12 pkt

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny kandydata

2 pkt

5.

Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.)

2 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

2 pkt

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

prowadzonych przez Gminę Łapy  na rok szkolny 2020/2021

(art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:
 2. kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe;
 3. kryteria określone w uchwale nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe.
 4. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łapy przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łapy.
 5. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 7. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 8. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 9. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 10. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe).
 11. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Liczba punktów

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe

 

(Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, kryteria te mają jednakową wartość

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe

 (Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.)

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko ubiega się o przyjęcie

50 pkt

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sadowego

15 pkt

3.

Dziecko, którego rodzice w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Na wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej we wniosku

10 pkt

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora (oryginał lub kopia) lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

20 pkt

5.

Dziecko, które na dzień 1 września danego roku będzie miało ukończone trzy lata

Stwierdza się na podstawie wniosku o przyjęcie

5 pkt