Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę linii kolejowej nr 6 (E75)

poniedziałek, 23 marzec 2020

 Zgodnie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710, ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j) Wojewoda Podlaski zawiadamia, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Wydziale Architektury i Budownictwa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Pawła Zwolińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę linii kolejowej nr 6 (E75), odcinek „F1”  Szlak Łapy – Białystok, na odcinku „A” od km 155,200 do km 156,800, w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew - Białystok", w zakresie robót obejmujących:

Przebudowę układu torowego z odwodnieniem układu torowego

  • kompleksową przebudowę układu torowego i podtorza;
  • przebudowę odwodnienia torów szlakowych, zaprojektowanego jako układ nieumocnionych rowów bocznych ziemnych.

Przebudowę układu torowego z odwodnieniem układu torowego

  • kompleksową przebudowę układu torowego i podtorza;
  • przebudowę odwodnienia torów szlakowych, zaprojektowanego jako układ nieumocnionych rowów bocznych ziemnych.

Obiekty budowlane

- rozbiórkę istniejącego peronu na przystanku Uhowo w km 156,265 i budowę dwóch nowych peronów na przystanku osobowym Uhowo w km 156,265, w tym budowę wiat peronowych, wyposażenie nowych peronów: w elementy małej architektury, elementy informacyjne dla pasażerów, system oznakowania dotykowego, elementy oznakowania stałego;

- rozbiórkę istniejącej nastawni dysponującej w km 156,255;

Obiekty inżynieryjne

- rozbiórkę istniejącego mostu kolejowego w km 155,988 nad rzeką Narew;

- budowę nowego mostu kolejowego w km 155,988 nad rzeką Narew;

Układ drogowy

- przebudowę 1 szt. przejazdu kolejowo-drogowego w km 156,256 z kat. A do kat. B;

- budowę dróg dojazdowych do stacji transformatorowych oraz kontenerów SAZ;

Sieć trakcyjna

- przebudowę sieci trakcyjnej oraz systemu zasilania, w tym całkowitą wymianę sieci jezdnej, sieci powrotnej oraz konstrukcji wsporczych,

Linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN)

- budowę sieci elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych średniego napięcia i 1 szt. stacji transformatorowej;

Urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV

- budowę oświetlenia na terenach kolejowych: peronach, przejeździe kolejowo-drogowym, dojściach do peronów;

- budowę zasilania urządzeń służących do obsługi ruchu kolejowego, w tym wykonanie zasilania urządzeń teletechnicznych oraz urządzeń stacyjnych i szlakowych SRK;

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

- budowę stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń powiązania pomiędzy urządzeniami stacyjnymi i liniowymi;

- budowę 1 szt. kontenera SAZ;

Urządzenia telekomunikacji

- budowę kanalizacji kablowych, kabli światłowodowych, kabli miedzianych, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w peronach i w obrębie przystanku osobowego Uhowo oraz w obrębie przebudowywanego przejazdu kolejowo-drogowego;

- budowa 1 szt. kontenera telekomunikacyjnego w obrębie przystanku osobowego Uhowo;

- budowa systemu łączności kolejowej (przewodowej i bezprzewodowej VHF) oraz systemu transmisyjnego SDH, budowa systemu TVU oraz systemu wykrywania i gaszenia pożaru oraz kontroli dostępu;

Sieci wodno-kanalizacyjne (sanitarne)

- przebudowę i budowę sieci i urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia peronów na przystanku osobowym Uhowo oraz przebudowywanego przejazdu kolejowo-drogowego do istniejących odbiorników wód lub za pośrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej;

- budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód z nowego mostu kolejowego nad rzeką Narew.

na działkach:

Lp.

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Nazwa i nr obrębu

Nr działki wchodzącej w zakres inwestycji

1

2

3

4

6

1.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

942

2.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1003/1

3.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1003/3

4.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1003/4

5.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1003/5

6.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1003/6

7.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1030

8.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

155

9.         

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

744

10.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1005/1

11.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1005/3

12.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

66/10

13.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

66/12

14.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

743

15.      

białostocki

Łapy

0023 Uhowo

1002

16.      

białostocki

Łapy

0002 Łapy II

230/205

17.      

białostocki

Łapy

0003 Łapy III

479/8

18.      

białostocki

Łapy

0003 Łapy III

479/9

19.      

białostocki

Łapy

0003 Łapy III

479/10

20.      

białostocki

Łapy

0003 Łapy III

479/7

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w terminie od dnia 23.03.2020 r. do dnia 06.04.2020 r., w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, nr telefonu 85-74-39-364, w godzinach  800 - 1400.