XXII e-sesja Rady Miejskiej. Transmisja online od godz. 11.00

piątek, 29 maj 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 5 czerwca  2020r. (piątek) o godz. 11.00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.Transmisja online: Tutaj

Na sesji będzie omawiany między innymi Raport o stanie Gminy Łapy za 2019 rok. W debacie zabiorą głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach oraz posiadać dostęp do Internetu.

(Należy pobrać i zainstalować bezpłatne oprogramowanie ze strony www.zoom.us tak by móc zdalnie zabrać głos podczas debaty. Oprogramowanie działa na telefonach, komputerach i tabletach).

 

Szczegóły - Raport o stanie Gminy Łapy za 2019 rok

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Raport o stanie gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za
  2019 r. i sprawozdaniem finansowym:
 4. a) Raport o stanie gminy
 5. b) Debata nad raportem o stanie gminy
 6. c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łap wotum zaufania
 7. d) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym
 8. e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łap sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
 9. f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok
 10. g) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 11. h) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2019 r.
 12. i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łapy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
 13. j) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 14. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika Łapy-Kołpaki)- komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika Łapy) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uhowo.
 22. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 23. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 24. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Przyjęcie protokołu nr XX/20 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 27. Przyjęcie protokołu nr XXI/20 sesji Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2020 r.
 28. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 02 czerwca 2020r. ( wtorek ) o godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

 1. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łap.
 2. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego  posiedzenia komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

 

Załączniki