Zaproszenie do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy 2020”

wtorek, 30 czerwiec 2020

Burmistrz Łap serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Łapy do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo gminy Łapy 2020”.

Niestety, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa oraz zakaz organizacji imprez masowych nie odbędą się gminne dożynki i towarzyszące imprezie konkursy na „Najlepszy produkt lokalny”, „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najładniejsze stoisko promocyjne”. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, wiele sołectw nadal prowadzi aktywną działalność, dba o porządek i estetykę wsi oraz realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć w swoich społecznościach. Stąd decyzja, aby przeprowadzić konkurs „Najaktywniejsze sołectwo gminy Łapy 2020”.

- Chciałbym jak co roku wyróżnić i docenić najaktywniejsze sołectwa, przyznając nagrody, dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam do zgłaszania wsi do udziału w konkursie i podzielenie się inicjatywami, które Państwo realizujecie – zaprasza do udziału w konkursie burmistrz Krzysztof Gołaszewski.  

Zdj. arch. Impreza w Łapach-Pluśniakach zorganizowana w nowo utworzonym miejscu rekreacyjnym.

Łapy-Pluśniaki zajęły I miejsce w kategorii sołectwa do 200 mieszkańców w ubiegłorocznej edycji konkursu "Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy".


REGULAMIN KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO GMINY ŁAPY W 2020 r.”

Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

1) wspieranie działań integrujących lokalną społeczność;

2) promowanie najlepszych przykładów dobrych praktyk i inicjatyw zrealizowanych w sołectwach na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych oraz poprzez dbanie o ład przestrzenny;

3) podniesienie świadomości mieszkańców wsi;

4) aktywizacja społeczności wiejskiej;

5) promocja Gminy Łapy.

Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Organizatorowi konkursu zależy, aby jak największa liczba sołectw włączyła się w działania konkursowe.

 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Łap.

 Udział w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa z Gminy Łapy.
 2. Do przeprowadzenia oceny i punktacji przeprowadzonych działań sołectwa gminy Łapy zostały podzielone na dwie grupy:

          I grupę stanowią sołectwa o liczbie mieszkańców do 200 osób: Daniłowo Małe, Gąsówka Stara, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Somachy, Łapy-Korczaki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łapy-Pluśniaki, Łupianka Nowa, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki, Wólka-Waniewska.

          II grupę stanowią sołectwa o liczbie mieszkańców ponad 200 osób: Bokiny, Daniłowo Duże, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka-Strumianka, Uhowo I, Uhowo II.

 1. Sołectwo do konkursu pisemnie zgłasza sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie  deklaracji (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
 3. Deklaracje zgłoszeniowe można składać przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż do 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach, pok. 203.
 4. Przez cały okres uczestnictwa w konkursie uczestnik powinien prowadzić dokumentację fotograficzną podejmowanych inicjatyw, w tym na rzecz porządku i czystości we wsi wraz z krótkim opisem stanu wyjściowego i po wykonaniu inicjatywy w miejscowości według załączonego formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
 5. Wypełniony ww. formularz wraz z dokumentacją fotograficzną należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu
  o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Koordynatorem konkursu i osobą udzielającą szczegółowych informacji jest Inspektor ds. promocji Urzędu Miejskiego w Łapach,
  85-715-22-51, w. 203, pok. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Harmonogram

 • 18 czerwca 2020 r. – ogłoszenie konkursu.
 • 18 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. – nabór deklaracji zgłoszeniowych.
 • do 31 lipca 2020 r. – przeprowadzanie inicjatyw podlegających ocenie w konkursie przez poszczególne sołectwa.
 • 1 sierpnia 2020 r. – 4 września 2020 r. – wizja lokalna Komisji Konkursowej; ocena zgłoszonych do konkursu sołectw.
 • do 30 września 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

 Komisja Konkursowa

Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łap odrębnym zarządzeniem na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Wpływ inicjatyw na integrację i stopień zaangażowania społeczności lokalnej

Ocena inicjatyw pod kątem zaangażowania mieszkańców sołectwa w jego realizację, współpracy przy ich  wdrażaniu i osiągnięciu wspólnych celów.

0-5 pkt.

2.

Długofalowa oddziaływanie inicjatyw

Ocena inicjatywy pod kątem kontynuacji jego realizacji, czy była to inicjatywa jednorazowa, czy może jest to przedsięwzięcie cykliczne, albo odbywa się w sposób ciągły i jak długo trwa?

0-5 pkt.

3.

Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie

Ocena porządku i estetyki miejsc publicznych (placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg, tablic informacyjnych, czystości terenów leśnych itp.) oraz ogólna ocena estetyki i czystości posesji (zwłaszcza widocznych z pozycji przechodnia posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych, płotów, ogrodów, sadów) rzutujących na wizerunek wsi.

0-5 pkt.

4.

Stopień zaangażowania mieszkańców w wykonywane prace.

Najwyżej punktowane będą inicjatywy i zaangażowanie jak największej części danej społeczności. Punktowana będzie ilość działających w sołectwie stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz ich działalności.

0-5 pkt.

5.

Ilość i jakość przeprowadzonych inicjatyw w sołectwie

W konkursie oceniane będzie nowatorstwo, ilość zrealizowanych inicjatyw uwzględniających specyfikę danej miejscowości oraz jak najbardziej widoczne efekty, w tym pomysłowość w jak najlepszym ukazaniu wsi, a przez to jej promowanie.

0-5 pkt.

6.

Dalsze plany związane z działalnością sołectwa

Ocena inicjatyw, czy były to działania akcyjne czy systematyczne, stałe. Ocena czy w przyszłości planowane są przedsięwzięcia mające wpływ na jakość życia mieszkańców, poprawę ich otoczenia i więzi społecznych.

0-5 pkt.

 1. W pracach Komisji na prawach obserwatorów (w wizji lokalnej i w obradach Komisji) mogą uczestniczyć sołtysi (lub każdorazowo uzgodniony inny przedstawiciel sołectwa) tych wsi, które uczestniczą w konkursie.
 2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 Nagrody

 Pula nagród wynosi 6900 zł.

W każdej grupie sołectw zostaną wyłonione następujące miejsca z określoną poniżej wysokością nagród pieniężnych:

I miejsce –  1 500 zł
II miejsce – 1 000 zł
III miejsce – 500 zł

Zostaną również przyznane trzy wyróżnienia, w kwocie 300 zł każde.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, ilości oraz wartości poszczególnych nagród.

Wygrana w konkursie – na podstawie uchwały zebrania wiejskiego – może zostać przeznaczona wyłącznie na cele związane z działalnością statutową sołectwa.

 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Podpisanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.