Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych

wtorek, 28 lipiec 2020

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych, które mają swoją siedzibę na terenie gminy Łapy, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym zapewniający pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia, jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020-2022 programem będą objęci następujący uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności wymienione w pkt 1–6,

– posiadający:

1) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych;

 lub

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, przed dniem 1 września 2017, zachowujące ważność przez okres, na jaki zostało wydane.


 RODZAJE POMOCY I UPRAWNIENI UCZNIOWIE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH:

ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim techniku.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I - III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim techniku.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I - III pięcioletniego technikum,
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I - IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I - IV pięcioletniego technikum,

klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.


 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ POMOCY DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczający:

1)      w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

2)      w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

3)       w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia.

 

 

 

do 390 zł

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczający:

1)      w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

2)      w roku szkolnym 2021/2022 do klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

3)      w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

 

 

 

 

 

do 445 zł


 SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O POMOC

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek osób uprawnionych, którymi są: pełnoletni uczeń, rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekujące się uczniem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie ucznia, albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka lub osób faktycznie opiekujących się uczniem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
 2. Wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) składają osoby uprawnione do dyrektora szkoły, do której uczęszcza niepełnosprawny uczeń, w następujących terminach:
 • w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 11 września 2020 r.;
 • w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do dnia 10 września 2021 r.,
 • w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 09 września 2022 r.
 1. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. SPOSÓB ZWROTU KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
 3. Burmistrza Łap, za pośrednictwem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, w terminie do dnia 7 grudnia (odpowiednio w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.) zwraca uprawnionym osobom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, którym będzie:
 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia albo na osoby uprawnione;
 • rachunek;
 • paragon;
 • oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).
 • W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany uprawnionym osobom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Grafika: Ministerstwo Edukacji Narodowej