Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

piątek, 31 lipiec 2020

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Łapy, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć w tutejszym urzędzie wniosek do Burmistrza Łap w nieprzekraczalnym terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. 

         Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
  • zaświadczenie z ARiMR o średnie rocznej liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w 2019 roku (dla posiadaczy bydła).

W 2020 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

           Limit przysługującego zwrotu ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), tzn. w miesiącu październiku 2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem: (85)715-22-51 wew. 506.