XXVI sesja Rady Miejskiej w Łapach

piątek, 18 wrzesień 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 25 września 2020 r.(piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego z pomiarem temperatury ciała włącznie.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze 2020 roku.
 4. Zapoznanie się z organizacją placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
 5. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
 6. Postanowienie proceduralne w sprawie określenia terminu zwołania sesji, na której odbywać się będzie debata nad raportem o stanie Gminy Łapy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sokoły.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika usług za korzystanie z miejskiej siłowni Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Łapy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Przyjęcie protokołu nr XXIV/20 sesji Rady Miejskiej z dnia 06 sierpnia 2020 r.
 22. Przyjęcie protokołu nr XXV/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 23. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 września 2020r. (środa) o godz. 17.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze 2020 roku.
 2. Zapoznanie się z organizacją placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
 3. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego  posiedzenia komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski