Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3

piątek, 20 listopad 2020

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Łapy do pracy w Komisji Konkursowejna realizację zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 r.