Obowiązkowa segregacja odpadów - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 30 listopad 2020

Czy wiesz, że tylko 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady ? Teraz będzie musiało się to zmienić. Ustawa narzuca obowiązkową segregację odpadów komunalnych w naszych gospodarstwach domowych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) od 1 stycznia 2021 r.każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. Regulamin taki został przyjęty przez Radę Miejską w  Łapach na ostatniej sesji w dniu 27 listopada 2020 r.

Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia będą musieli segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana będzie opłata podwyższona, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę miejską. Warto więc segregować – to nie tylko dbałość o środowisko, ale także o własne wydatki.

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją w/w ustawy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady na terenie swojej posesji będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej zniżki zostanie określona przez Radę Miejską w Łapach prawdopodobnie na najbliższej sesji. 

W przypadku naszej gminy największym problemem jest ilość odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych. Ilości te są wyższe niż w gminach sąsiednich co powoduje, że koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów jest tak wysoki.  Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o 2,1 proc. zwiększyła się ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez Polaków. W 2019 r. na jednego mieszkańca przypadło średnio 332 kg zebranych odpadów, to o 7 kg więcej niż w 2018 roku.