Relacja z listopadowej sesji

poniedziałek, 30 listopad 2020

Pierwsze czytanie budżetu na 2021 r., dotacje dla powiatowego szpitala i jednostek OSP w Uhowie i Płonce Kościelne, ale także  podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  to główne tematy obrad radnych podczas XXVIII eSesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 27 listopada w trybie zdalnym. Radni przyjęli także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapy. Na wniosek burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego podjęli również uchwałę, dzięki której od przyszłego roku seniorzy w wieku 65+ będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

 Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2021 r.

W związku z tym, że burmistrz Krzysztof Gołaszewski omawiał zadania inwestycyjne podczas posiedzenia komisji to podczas sesji tylko krótko przypomniał, że w załączniku nr 3 do projektu budżetu znajduje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. Pan burmistrz mówił o tym, że znalazło się w nim rekordowo dużo dróg do modernizacji, ponieważ aż 14 odcinków drogowych (7 zadań) o wartości 12 mln zł w większości dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne koszty tych inwestycji to ponad 32 mln zł. Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie obrad.

Poniżej prezentujemy wszystkie planowane zadania inwestycyjne, które znalazły się w projekcie budżetu na 2021 r.:

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Rok budżetowy 2021

Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2021-2022)

2 116 461

1 529 136

Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (FDS) (2020-2023)

2 894 182

1 520 000

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (FDS) (2020-2021)

2 262 974

2 233 000

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)

2 362 091

2 330 000

Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)

2 255 152

950 970

Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)

844 182

820 000

Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I (FDS) (2020-2023)

4 469 895

1 874 459

Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach (2021)

848 364

848 364

Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika - dokumentacja techniczna (2021)

15 000

15 000

Przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)

20 000

20 000

Przebudowa drogi gminnej na cmentarz m. Bokiny (FS) (2021)

18 694

18 694

Powierzchniowe utwardzenie dróg w m. Gąsówka Stara (FS) (2021)

10 608

10 608

Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2021)

25 338

25 338

Utwardzenie drogi nr 106554B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2021)

20 000

20 000

Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 26 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2021)

13 555

13 555

Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa  (FS) (2021)

11 048

11 048

Przebudowa drogi od nr 11 w m. Łupianka Stara (FS) (2021)

20 618

20 618

Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2021)

20 055

20 055

Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2021)

10 568

10 568

Utwardzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2021)

10 648

10 648

Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)

108 940

40 029

Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2021)

45 169

29 381

Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia między posesją 24 a 22 w m. Wólka Waniewska (FS) (2021)

12 889

12 889

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)

6 553 444

1 973 000

Zakupy nieruchomości (2021)

550 000

550 000

Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2021)

150 000

150 000

Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (BO) (2021)

30 000

30 000

Siłownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2021)

30 000

30 000

„Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa”– rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (BO) (2021)

30 000

30 000

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2021)

100 000

100 000

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)

1 067 120

1 010 540

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2022)

2 720 925

533 000

Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)

190 000

190 000

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2021)

22 892

22 892

Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) (2021)

30 000

30 000

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2019-2021)

2 695 548

2 096 283

Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2021)

8 500

8 500

Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2021)

5 448

5 448

Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2021)

13 810

13 810

Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2021)

19 254

19 254

Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2021)

13 210

13 210

Budynek na potrzeby sołectwa Łapy-Pluśniaki (BO) (2021)

30 000

30 000

Drewniana altana ze stołami i ławami w Łapach-Korczakach (BO) (2021)

30 000

30 000

Ogółem

32 706 582

19 250 297

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2021 r.

Uchwała budżetowa to jedna z najważniejszych uchwał w roku, która nadaje i określa kierunek działań samorządu na kolejny rok budżetowy.

Podczas omawiania projektu budżetu radni mówili o tym, że jest to budżet bogaty i proinwestycyjny, szczególnie w zakresie budowy i przebudowy dróg. Tego zdania był m.in. radny Andrzej Rogowski. Radni wnosili także swoje uwagi do projektu budżetu. Zwracali uwagę np. na uregulowanie sprawy targowicy, zwiększenie miejsc w przedszkolach, pytali o budowę basenu i remont dworca kolejowego. Do wszystkich tych wniosków odniósł się burmistrz Gołaszewski:

-  Przypomniał radnym, że w 2019 r. podczas sierpniowej sesji chciał uregulować sprawę targowicy i zwrócił się wtedy do radnych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia ze Wspólnotą Gruntową Binduga, co pozwoliłoby pozyskiwać środki na budowę stoisk handlowych, utwardzenie terenu itp., aby polepszyć warunki handlowania, ale radni nie wyrazili zgody na takie rozwiązania. Obecnie teren, na którym znajduje się targowica jest własnością prywatną i gmina na tym terenie nie może inwestować.

- Poinformował, że z myślą o zwiększeniu miejsc w przedszkolach złożył wniosek o rozbudowę Przedszkola nr 2 w Łapach.

- Powiedział, że jeśli chodzi o budowę basenu Gmina złożyła wniosek o wartości 6 mln zł o dofinansowanie z funduszu inwestycji samorządowych oraz będzie aplikować o środki z Ministerstwa Sportu. Pan burmistrz powiedział, że jeśli uda się pozyskać te środki, budowa basenu mogłaby się odbyć praktycznie bez wkładu własnego gminy. Dzięki temu nie trzeba byłoby rezygnować z budowy żadnych dróg, aby zapewnić środki na basen.

 - Zapewniał, że po rozmowach z Zarządem PKP SA jest też dobrej myśli, jeśli chodzi o budowę dworca kolejowego.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 roku

Podczas sesji radni nie omawiali szczegółowo zadań, które realizowały sołectwa w 2020 r. na łączną kwotę prawie 420 tys. zł, ale byli zgodni, że są to pieniądze bardzo dobrze i przemyślanie wykorzystywane. Pojawiły się nawet wnioski, aby w przyszłym roku zwiększyć środki na fundusz sołecki.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Łapy na lata 2021-2023. Program obejmuje zaszczepienie przeciwko grypie sezonowej mieszkańców, którzy w dniu przeprowadzenia szczepienia będą mieli ukończone 65 lat i ich stan zdrowia będzie pozwalał na podanie szczepionki. Burmistrz Krzysztof Gołaszewski wyjaśnił, że ta uchwała to efekt bardzo dobrej współpracy z łapską Radą Seniorów, która o to wnioskowała. Zapewnił także, że będzie nadal kontynuował program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców, czyli tzw. pomoc lekową.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023

W ramach zmian w WPF- ie autopoprawką m.in. w pozycji  dotyczącej wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - wprowadzono kwotę 500 tys. zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu otwartego w rachunku bieżącym do kwoty 500 tys. zł do dnia 15.06.2022 r. dla ZWiK Sp. z o.o. w Łapach.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Finansowe wsparcie szkół na zakup wyposażenia pracowni informatycznych

Autopoprawkę podczas sesji burmistrz Gołaszewski wprowadził m.in. propozycję przekazania 312 tys. zł na zakup wyposażenia pracowni informatycznych gminnych szkół.

- W związku z tym, że przyszły rok będzie bardzo trudny zdecydowałem się poprosić Państwa jeszcze w tym roku o przesunięcie środków do budżetów wszystkich szkół na zakup nowych serwerów i wyposażenie pracowni informatycznych – zwrócił się do radnych burmistrz Gołaszewski, który z tzw. oszczędności wygospodarował po 46 tys. dla szkół gminnych i po 12 tys. dla dwóch łapskich przedszkoli. Mniejszą od pozostałych szkół, bo w wysokości 12 tys. zł dotację otrzyma tylko Szkoła Podstawowa nr 2, która już wcześniej otrzymała na wyposażenia 200 tys. zł z UMWP.

Radni wyrazili także zgodę na poręczenie kredytu w wysokości 500 tys. zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Ponadto zmiany w tegorocznym budżecie procedowane podczas ostatniej sesji dotyczyły także przesunięcia środków m.in. na dotacje dla jednostek OSP w Płonce Kościelnej i Uhowie oraz dla Domu Kultury w Łapach na zakup podestów scenicznych (przeznaczonych do zamontowania w małej sali teatralno-konferencyjnej) oraz sceny modułowej (do realizacji imprez plenerowych).

Ponad 186 tys. zł tys. zł dotacji dla szpitala powiatowego w Łapach

W związku z prośbą dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach o udzielnie dotacji na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w kwocie prawie 186 tys. zł gościem sesji był wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, który bardzo chwalił współpracę z łapskim samorządem w tej kadencji, m.in. wyliczył, że w 2019 r. z budżetu gminy Łapy szpital otrzymał wsparcie w wysokości prawie 700 tys. zł, natomiast w bieżącym roku prawie 500 tys. zł. W imieniu zarządu Powiatu dziękował za tak ogromne wsparcie. Do tych podziękowań dołączył także obecny online zastępca dyrektora ds. lecznictwa Grzegorz Roszkowski.

Środki finansowe na pokrycie przedmiotowej dotacji pochodzić będą m.in.z niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Szpitalowi na dofinansowanie przebudowy linii energetycznej nN 0,4 kV komunalno-oświetleniowej na ulicy Korczaka i Goździkowskiej.

20 tys. zł dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski wyjaśnił, że w budżecie udało się wygospodarować środki na dodatkowe dotacje dla OSP w Uhowie i Płonce Kościelnej, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Przypomnijmy, że w tym roku 200 tys. zł dofinansowania trafiło do budżetu gminy na zakupy sprzętu strażackiego z ministerialnego funduszu sprawiedliwości  i 53 tys. zł dotacji z UMWP.  Dlatego było możliwe 20 tys. zł z budżetu gminy przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych związanych z bieżącym remontem budynku strażnicy OSP Uhowo znajdującym się za szkołą podstawową. Strażacy po remoncie będą mogli tam przechowywać swój sprzęt strażacki: przyczepki, łódź, motopompy czy samochód osobowy typu transporter.

20 tys. zł dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej

Również strażacy ochotnicy z Płonki Kościelnej otrzymają z budżetu gminy 20 tys. na zakup materiałów budowlanych związanych z rozbudową budynku strażnicy OSP Płonka Kościelna. Potrzebują dodatkowego miejsca, aby przechowywać tam sprzęt strażacki, który zgromadzili to m.in. cała gama środków ppoż., wyposażenia oraz  np. przyczepki, łódź czy ubrania bojowe. Radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Bardzo dużo uwagi radni poświęcili uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.

To bardzo ważny temat dla wszystkich mieszkańców, dlatego w tym miejscu warto wyjaśnić, to, co tłumaczył także radnym podczas sesji burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach gospodarki odpadami:

  • zadaniem burmistrza jest udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych (Art. 6c pkt. 2a). Gmina Łapy udzieliła takiego zamówienia Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Łapach.
  • o opłatach i modelu naliczania opłat za odbiór odpadów decyduje Rada Miejska, gdyż jest to wyłączna kompetencja radnych.
  • właściciele nieruchomości, o których mowa w powyższych przepisach, są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Art. 6h ustawy).
  •  Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma zaproponować takie, aby koszty tego systemy i przychody bilansowały się.

(Potwierdza to stanowisko wielokrotnie opisywane przez Ministerstwa Środowiska, że gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Potwierdzają to kontrole m.in. innymi kontrolę NIK, które przeprowadzane były w Polsce w 2017 r. Szczegóły w linku: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17226,vp,19793.pdf

Zgodnie z wynikami tej kontroli:

„ … Pomimo upływu pięciu lat od wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, gminom nie udało się wywiązać z określonego w ucpg obowiązku zbilansowania przychodów z opłat i kosztów funkcjonowania tego systemu. Kontrola wykazała zarówno przypadki nieustalenia przez gminy należnych opłat dla właścicieli nieruchomości, jak i opieszałości w ich egzekwowaniu. Trwała nierównowaga przychodów i kosztów powinna być dla gminy ważnym sygnałem do zintensyfikowania działań mających na celu weryfikację wysokości opłat oraz rzetelne ich egzekwowanie…”,

To z tego powodu właśnie taka metoda została zaproponowana i przekazana do konsultacji.

Burmistrz Łap zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości zaproponowania metody i stawek,  przy których system ten nie bilansuje się. Za działanie niezgodne z prawem mógłbym bowiem ponieść negatywne konsekwencje prawne.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą:

Art. 6k. 1.

Rada gminy, w drodze uchwały:

dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz Rada Gminy ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudna decyzja, ponieważ dotyczy ewentualnie zwiększenia cen dla naszych mieszkańców, czego z pewnością nikt z nas nie chciałby robić lub zaciągnięcia dodatkowych kredytów – co za tym idzie rezygnacja z niektórych planów inwestycyjnych – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski i zapowiada, że w przyszłym tygodniu będzie wnioskował do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której omawiany będzie ten temat i podejmowane będą te bardzo trudne decyzje. Jednocześnie apelował, aby do tematu podejść odpowiedzialnie.

Jeżeli stawki i sposób ich naliczania pozostanie bez zmian, to w 2021 roku w Łapach wg założeń budżetu należy zaciągnąć dodatkowy kredyt na kwotę 2 820 858 zł, aby system ten zbilansował się.

Powodem takiego wzrostu cen są m. innymi:

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK,

- wzrost cen energii,

- nieprawidłowa segregacja odpadów przez mieszkańców,

- wzrost płacy minimalnej.

Ustawodawca mając świadomość problemów, jakie wiązałyby się z wprowadzeniem metody, w ramach której wysokość opłaty uzależniona byłaby od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zdecydował się na wprowadzenie czterech podstawowych metod, z których każdą w większym lub mniejszym stopniu można powiązać z ilością wytwarzanych takich odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to metoda „od osoby”, „od wody”,  „od powierzchni” i „od gospodarstwa”. Obecnie w Łapach opłata naliczana jest „od osoby”. Burmistrz Gołaszewski wprost powiedział, że część osób „zniknęło” z systemu i pozostałe osoby za nie płacą, co oczywiście nie jest sprawiedliwe.

Nowa proponowana metoda:

2 osoby starsze- 2 m na osobę max - 4m zużycia wody miesięcznie:

4 x 11.73 zł = 46,92 zł

Wariant z kompostownikiem: 4 x 9,46 zł  = 37,84 zł

 - Szanowni Państwo myślę, że z perspektywy mieszkańca nie ma tu dobrej decyzji, ale pragnę zauważyć, że w związku ze wzrostem cen wynikłych z przetargu należy pochylić się nad tym problemem w sposób odpowiedzialny. Albo szukamy rozwiązania w oparciu o podwyżkę cen, która powinna być jak najmniej dolegliwa albo utrzymujemy obecny system i gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt na pokrycie różnicy. Inną opcją jest rezygnacja z planowanych inwestycji, co może pociągnąć za sobą płacenie kar umownych – wyjaśnia burmistrz i dodaje, że decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska, gdyż to wyłączna kompetencja radnych.

Na ten temat dyskutowali radni podczas sesji. Wybór jednej z 4 metod w powiązaniu z ilością wytwarzanych odpadów jest więc bardzo trudny. Dlatego burmistrz mimo że nie ma takiego obowiązku zarządził konsultacje społeczne, aby dyskusja na ten temat była w pełni publiczna.

- Zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach, gdyż Państwa głosy będą bardzo ważnym elementem tej dyskusji – tymi słowami burmistrz Gołaszewski zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach i wyrażania opinii na ten temat.

Temat będzie dalej dyskutowany podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Łapach planowanego w przyszłym tygodniu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapy

Przedłożony radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Łapy został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Był też omawiany w czasie obrad komisji. Na sesji radni dopytywali, czy osoby, które mają kompostownik przydomowy mogą np. odwieźć odpady po przycięciu żywopłotu do PSZOK. Pan burmistrz wyjaśnił, że tak, jak w całej Polsce, gdy mieszkaniec deklaruje prowadzenie kompostownika nie ma takiej możliwości. Radni uchwalili Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapy.

Zgoda Rady Miejskiej na nabycie nieruchomości w Płonce Kościelnej  i w Uhowie

Rada Miejska w drodze uchwały wyraziła zgodę na zakup od osób fizycznych działek zajętych pod pas drogi. Istniejąca droga gminna o nawierzchni żwirowej łącząca miejscowości Płonkę Kościelną z Gąsówka Osse została wybudowana poza granicami ewidencyjnymi gruntu należącego do Gminy Łapy. W porozumieniu z właścicielami gruntu, przez który przebiega odcinek drogi, dokonano podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod pas drogi gminnej.

Również w przypadku zakupu działek pod ulicę Sportową w Uhowie od Parafii Rzymskokatolickie wymagana jest stosowna uchwała Rady Miejskiej w Łapach. Radni wyrazili zgodę na nabycie tych działek.

Zgoda Rady  na zbycie nieruchomości przy ul. Harcerskiej

Radni uchwałą wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 8 798 m2 położonej przy ul. Harcerskiej w Łapach.  Działka ma kształt prostokąta i jest niezabudowana. Na nieruchomości zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej. W przypadku zbycia będzie ustanowiona nieodpłatna służebność. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składowiska i magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości na kwotę ponad 497 tys. zł. Do wartości nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23%. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.