Do 19 stycznia można składać wnioski o stypendia Burmistrza Łap

czwartek, 07 styczeń 2021

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2020 r. będzie można składać w dniach 15 - 19 stycznia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

W 2021 r. łącznie na oba rodzaje stypendiów zabezpieczono w budżecie - podobnie jak w latach ubiegłych - 49 tys. zł. Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia sportowe

 1. Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy, zwanym dalej zawodnikami, które osiągają wyniki w międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
 2. Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Łapy ze względu na tworzenie warunków do ich uprawiania uznaje się olimpijskie dyscypliny sportu, tj.: spośród dyscyplin indywidualnych - lekkoatletykę, judo i podnoszenie ciężarów oraz  spośród dyscyplin drużynowych - koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową.
 3. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w olimpijskiej dyscyplinie sportu wymienionej w ust. 2 w kategorii: młodzicy, trampkarze, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy, zgodnie z przepisami odpowiedniego polskiego związku sportowego, który:
 1. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
 2. zajął 1-7 miejsce w mistrzostwach świata lub Europy, lub
 3. jest członkiem kadry narodowej i startował w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Pucharów Europy, lub
 4. zdobył medal w mistrzostwach Polski;
 5. w przypadku dyscyplin drużynowych wskazanych w § 1 ust. 2 :

– jest członkiem drużyny*, która zajęła co najmniej trzecie miejsce w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego:

* Dryżyna piłki nożnej max. 18 zawodników/czek

* Drużyna piłki siatkowej max. 14 zawodników/czek

* Drużyna koszykówki max. 12 zawodników/czek

Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1, 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych poniżej:

Uchwała Rady Nr XXXVI/301/17 z dnia 2017-08-31 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.

Stypendium może otrzymać kandydat, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:

- otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub

- otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu krajowym.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1.  Określenie wnioskodawcy;
 2.  Dane adresowe i kontaktowe wnioskodawcy;
 3.  Imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon kontaktowy kandydata;
 4.  Uzasadnienie wniosku zawierające opis udokumentowanych osiągnięć artystycznych uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (m.in. zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień), inne referencje,
 5. Rekomendacje do przyznania stypendium osób kompetentnych w danej dziedzinie, potwierdzające zdolności i osiągnięcia kandydata do stypendium,
 6. Podpisy kandydata lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni;
 7. Oświadczenia kandydata lub, gdy kandydat jest niepełnoletni jego rodzica lub opiekuna prawnego w zakresie:

­- zapoznania się z Regulaminem przyznawania okresowych stypendiów artystycznych,

­- zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej,

- klauzuli informacyjnej (RODO).

Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej poniżej:

Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 2017-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przynawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap. (aktualna)