Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poniedziałek, 11 styczeń 2021

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg ważnych zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, również w kwestii opłat jakie mieszkańcy ponoszą za odbiór odpadów.

Uchwała Rady Miejskiej w Łapach Nr XXIX/238/20 z dnia 2020-12-08 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty określa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.

W związku z czym informujemy, że od 01.01.2021 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty do dnia 10 lutego 2021 r.  (uchwała Nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r.).

Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w urzędzie, wrzucić do skrzynki podawczej przed budynkiem urzędu, wysłać pocztą lub elektronicznie za pomocą e-puap. Informacja telefoniczna 85 715 2251 wew. 510.