Od 15 stycznia można składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firm

wtorek, 12 styczeń 2021

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm to program, którego celem jest pomoc finansowa dla przedsiębiorstw z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm.

Ze wsparcia w ramach tarczy mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z - Działalność fotograficzna;

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D - Działalność paramedyczna;

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z - Działalność muzeów;

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wnioski o subwencję finansową należy złożyć za pomocą systemu bankowości elektronicznej w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia 18 banków uczestniczących w Programie będzie przyjmować wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

- Kto może się ubiegać: firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro;

- Spadek obrotów o min. 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,

- kwota subwencji zależna od wielkości przychodów:

  • 18 000,00 zł na zatrudnionego prz spadku o 30-60%;
  • 36 000,00 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%;

- Maksymalna kwota subwencji to 324 000,00 zł;

- Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku;

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

- Kto może się ubiegać: firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro;

- Spadek obrotów o min. 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

- Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)

- Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln. zł i nie więcej niż 72 000,00 zł na pracownika

Tarczę finansową PFR 2.0 rząd ogłosił jesienią 2020 r. Program o wartości do 35 mld zł jest kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych podczas pierwszej fali pandemii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach, a także ochrona miejsc pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju