Nabór uczestników do Klubu Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU”

czwartek, 14 styczeń 2021

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności korzystające z pomocy społecznej, objęte wsparciem w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, bezrobotne, niepełnosprawne, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej do uczestnictwa i wspracia oferowanego przez Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu".

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać uczestnicy projektu?

Z każdym uczestnikiem projektu zostanie wspólnie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. W ramach działań KIS planuje się:

- wsparcie pracownika socjalnego, tutora i konsultanta ds. zatrudnienia na każdym etapie uczestnictwa,

- uczestnictwo w grupie samopomocy,

- poradnictwo specjalistyczne,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy – efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dyplomem,

- STAŻE ZAWODOWE,

- STYPENDIA SZKOLENIOWE I STYPENDIA STAŻOWE – 120% zasiłku dla bezrobotnych,

- zwrot kosztów dojazdu,

- pomoc w organizacji opieki nad dziećmi,

- badania w zakresie medycyny pracy,

- ubezpieczenie NNW, itp.

Gdzie należy zgłosić się, aby zapisać się do Klubu Integracji Społecznej?

Aby skorzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej „SUKCES  W DZIAŁANIU” należy zgłosić  się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, przy ul. Głównej 50. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie styczeń-luty 2021 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt „SUKCES W DZIAŁANIU”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, naboru nr 7/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19.

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2023-06-30.

Wartość projektu: 3.405.822,75 zł, w tym dofinansowanie 3.233.182,75 zł.

Załączniki