Pomóżmy seniorom zarejestrować się na szczepienia

czwartek, 14 styczeń 2021

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Specjalny numer telefonu w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Łapach pod nr telefonu 734 409 777 (w poniedziałek 8-16, w pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30) służy pomocą w zakresie informacji nt. organizacji szczepień w Łapach oraz transportu (dowozu) do  punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Z transportu (dowozu) będą mogły skorzystać:

a) osoby  niepełnosprawne, tj.  posiadające aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub  N  lub  odpowiednio I  grupę  z w/w schorzeniami;
b) osoby  mające obiektywne i  niemożliwe do  przezwyciężenia we  własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  najbliższego miejsca  zamieszkania punktu szczepień.

Prosimy ww. osoby, aby podczas rejestracji na szczepienie zgłaszały konieczność skorzystania z transportu (dowozu).

Rejestracja telefoniczna na szczepienia w Łapach:

SPZOZ Łapy ul. Piaskowa 9, 85 715 22 94

MEDICUS S.C., Łapy ul. Główna 53A, 85-715-22-91

Niepubliczny Pielęgniarski ZOZ "VEA" sc, Łapy ul. Główna 53A, 85 715 73 63

NZOZ ,,NA ZDROWIE" Łapy ul. Cmentarna 28, 85 688 00 82

Więcej informacji:

Całodobowa i bezpłatna INFOLINIA Ministerstwa Zdrowia dot. SZCZEPIEŃ - 989.

Możliwa rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
§ 28a. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania
tych szczepień w następującej kolejności:
1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej lub
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym
podmiocie,
2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej lub
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich
przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane
w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego
dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział,
zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt
z biologicznym materiałem zakaźnym,
7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– w ramach etapu „0”;
8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i
oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa
w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) osoby urodzone:
a) nie później niż w 1941 r.,
b) w latach 1942–1951,
c) w latach 1952–1961,
10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3,
11) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące
w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
12) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze
– w ramach etapu „I”.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 91
2. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:
1) jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu,
lub
2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów,
o których mowa w ust. 1.”.

Polecamy również:

Serwis Ministerstwa Zdrowia https://bit.ly/3bC4l94

Audycja Radio Białystok "Szczepienia przeciw Covid-19" https://bit.ly/3snowO4