Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Łapy w zakresie usług społecznych

środa, 03 marzec 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach przeprowadza diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Łapy w zakresie usług społecznych. Celem badania jest określenie kierunków działań związanych z funkcjonowaniem nowej jednostki - Centrum Usług Społecznych.

W każdym z przewidzianych etapów badania niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców Miasta i Gminy Łapy, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych.

Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania:

Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie?

Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych?

Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych?

Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Podzielone na trzy etapy badanie dotyczyć będzie 14 typów usług społecznych: 1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) systemu pieczy zastępczej, 4) pomocy społecznej, 5) promocji i ochrony zdrowia, 6) wspierania osób niepełnosprawnych, 7) edukacji publicznej, 8) przeciwdziałania bezrobociu, 9) kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, 11) pobudzania aktywności obywatelskiej, 12) mieszkalnictwa, 13) ochrony środowiska, 14) reintegracji zawodowej i społecznej.

Etapy badania

Etap pierwszy

Głównym celem pierwszego etapu będzie pozyskanie i analiza danych ilościowych i jakościowych od mieszkańców i ekspertów. Na tym etapie badacze przeprowadzą analizę danych zastanych, badanie ilościowe wśród mieszkańców (ankietowe) oraz sondaż skierowany do młodzieży. Działania te uzupełniać będzie analiza jakościowa: zogniskowane wywiady grupowe-focusowe dla odbiorców usług społecznych, spotkanie przeprowadzone metodą Word Cafe dla lokalnych specjalistów oraz panel ekspertów, którego założeniem jest konfrontacja materiałów wytworzonych w poprzednich etapach z wiedzą ekspercką.

Skrzynki inspiracji

Dodatkowo, w dwóch lokalizacjach postawione zostaną skrzynki inspiracji. Ich celem jest zgromadzenie nieoczywistych przemyśleń, historii lub pomysłów dotyczących systemu usług społecznych w Łapach, których tematyka i sposób sformułowania zależy od samych mieszkańców. Jedynym formalnym wymogiem będzie oznaczenie obszarów funkcjonowania usług społecznych wymienionych w UoRUS, których dany wpis dotyczy. Dzięki takiej swobodnej formule możliwe będzie uzyskanie nieprzewidzianych wglądów w potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Etap drugi

W ramach drugiego etapu odbędzie się 5 spotkań konsultacyjnych kierowanych do określonych grup odbiorców usług społecznych. Na tym etapie powstanie projekt końcowego raportu z badania.

Etap trzeci

Wnioski z etapu drugiego zostaną pogłębione podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i ekspertami i ujęte w sprawozdaniu z konsultacji.

Pełny raport zostanie stworzony na początku kwietnia 2021 roku. Będzie on podstawą do Programu Utworzenia Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Badanie realizowane jest w ramach projektu, pn. "Centrum Usług Społecznych w Łapach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym."