Za nami marcowa sesja

czwartek, 01 kwiecień 2021

Pół miliona złotych na przebudowę szybu dźwigu i wymianę dźwigu osobowego w szpitalu powiatowym w Łapach, zwiększenie o 50 tys. zł dotacji, aby możliwe było utwardzenie pobocza przy modernizowanej drodze powiatowej Łapy-Kołpaki –Łapy-Osse –Gąsówka-Somachy –Sokoły  w  m. Gąsówka-Somachy i 20 tys. zł dla Komisariatu Policji w Łapach na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę to wsparcie finansowe Gminy Łapy, którego radni udzielili podczas sesji, która odbyła się 26 marca w trybie zdalnym. Radni zapoznali się z sytuacją dotyczącą porządku i bezpieczeństwa w Łapach oraz z działalnością MOPS-u w 2020 r. Dokonali zmian w budżecie, wybrali przewodniczącego komisji rewizyjnej i zwolnili przedsiębiorców sprzedających alkohol w lokalu z tzw. „opłaty alkoholowej”.

Na sesji online gościli starosta powiatu białostockiego, wicestarosta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, dyrektor szpitala Urszula Łapińska, a także nadkomisarz Tomasz Organek komendant Komisariatu Policji w Łapach.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy

O porządku i bezpieczeństwie w Łapach mówił podczas sesji komendant Komisariatu Policji w Łapach nadkomisarz Tomasz Organek. Pan komendant odpowiadał na pytania radnych, które dotyczyły takich kwestii jak np. utrzymania porządku w newralgicznych miejscach w Łapach, problem nietrzeźwych kierowców i motocyklistów urządzających rajdy po ulicach. Pan komendant mówił także o dużym wzroście kradzieży mienia (szczególnie ze sklepów) i wzroście liczby zatrzymań osób posiadających przy sobie narkotyki.

Informacja Policji - tutaj

Informacja Państwowej Straży Pożarnej - tutaj

20 tys. zł dla Komisariatu Policji w Łapach na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę

W dalszym punkcie obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania 20 tysięcy złotych dla Komisariatu Policji w Łapach. Środki te będą przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę. W tej kwestii radni byli jednogłośnie „za”.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łapy na lata 2021-2025

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łapy na lata 2021-2025 jest kontynuacją realizacji celów z poprzedniego Programu. Radni podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Zmiany w tegorocznym budżecie gminy  

Radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie. Te zmiany dotyczą m.in.:

  • zwiększenia o kwotę 50.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na  dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Kołpaki –Łapy-Osse –Gąsówka-Somachy –Sokoły  w  m. Gąsówka-Somachy” w zakresie utwardzenia pobocza o szerokości 0,75 m i długości od km 1+881 do km 2+511.2;
  • przesunięcia środków w  kwocie 50.928  zł na pokrycie kosztów opłaty  za  wieczyste  użytkowanie  gruntów  dla  Powiatu Białostockiego w związku ze zwiększeniem tej opłaty przez Powiat;
  • przesunięcia środków w kwocie 12.000 zł w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 na „Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach”;
  • zwiększenia o kwotę 300.000 zł dotacje celowe dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie  realizacji  zadania: „Przebudowa  szybu  dźwigowego  wraz  z  wymianą  dźwigu osobowego”.
  • wprowadzenia  wydatków  w  łącznej  kwocie  30.794  zł  na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021

500 tys. zł dotacji dla szpitala powiatowego w Łapach

Jednym z punktów w porządku obrad było udzielenie dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych z budżetu gminy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Środki te miałyby pozwolić na przebudowę szybu dźwigowego wraz z wymianę wind.

Z wnioskiem o przyznanie tej kwoty zwróciła się dyrektor placówki Urszula Łapińska. W uzasadnieniu pani dyrektor argumentowała: „Oba istniejące dźwigi w budynku głównym szpitala funkcjonują od lat 70. XX wieku. Mimo regularnej konserwacji, ze względu na brak części zamiennych, ulegają coraz częstszym awariom. Dźwig osobowy wymaga przebudowy szybu windowego pozwalającej na montaż kabiny do przewozu łóżek szpitalnych”.

Całkowity koszt tej inwestycji wynosi ponad 785 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę szpital planuje pozyskać od powiatu białostockiego.

- Wielokrotnie na radach powiatu są głosy, dlaczego tak duże kwoty są przeznaczane na szpital w Łapach. Uważamy, że zrównoważony rozwój powiatu i szpitala to jest podstawa. Inwestycje w kierunku szpitala są słuszne. Środki pozwalają przekonać radnych o wspieranie tej placówki. Inne samorządy też przekazują pieniądze na szpital. Łączna kwota, jaka do 2020 roku została zainwestowana, to prawie 45 milionów złotych przez ostatnich pięć lat. Wspólna walka o szpital jest jak najbardziej słuszna. Pomóżcie nam, byśmy mogli realizować projekt budowy szpitala. Przebudujmy go – mówił na sesji starosta powiatu białostockiego.

Łapscy radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 20 głosami „za”.  Za udzielone wsparcie dziękowała dyrektor szpitala Urszula Łapińska.

Dodatkowe 50 tys. zł na budowę utwardzonego pobocza przy modernizowanej drodze powiatowej Łapy-Kołpaki –Łapy-Osse –Gąsówka-Somachy –Sokoły  w  m. Gąsówka-Somachy

W tym punkcie obrad burmistrz Krzysztof Gołaszewski we wstępie przypomniał, że na poprzedniej sesji omawiane było pismo mieszkańców Gąsówki-Somachy, którzy zwracali się z prośbą o poparcie ich wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o wykonanie dodatkowych prac związanych m.in. z budową chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej: Łapy-Kołpaki –Łapy-Osse –Gąsówka-Somachy –Sokoły  w  m. Gąsówka-Somachy.

- Pewnie za moment rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej na tym odcinku, a ponieważ dokumentacja była dość „stara” nie uwzględniała ani przejścia dla pieszych, ani chodników, ani ciągów pieszych, gdzie mieszkańcy, a szczególnie dzieci, które dojeżdżają do szkoły w Płonce Kościelnej mogłyby się bezpiecznie poruszać. Dlatego mieszkańcy Gąsówki-Somachy wystąpili o poparcie, my to pismo przekazaliśmy i poparliśmy inicjatywę, a Zarząd Powiatu przychylił się do prośby i cała wartość tych dodatkowych robót i wybudowanie opaski  to koszt 100 tys. zł – mówił burmistrz podczas sesji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku wycenił koszt wykonania utwardzonego pobocza przy przebudowywanej  drodze powiatowej Nr 1527B Łapy-Kołpaki –Łapy-Osse –Gąsówka-Somachy –Sokoły  w  m. Gąsówka-Somachy na kwotę 100 tys. zł. Koszty po połowie poniosą Powiat Białostocki i Gmina Łapy, stąd potrzeba podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację tego zadania inwestycyjnego.

Zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021

Na wniosek burmistrza radni procedowali także uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.

Każdego roku gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych środków finansowane jest m.in. funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, dlatego burmistrz Krzysztof Gołaszewski zapewnił, że mimo zastosowania zwolnienia nie ucierpi na tym działalność świetlicy.

Rada Miejska ma możliwość zwolnienia przedsiębiorców z tej opłaty. W związku z pandemią lokale gastronomiczne zamknięto od 14 marca do 18 maja oraz od 24 października 2020 roku. W tym czasie nie można sprzedawać napojów alkoholowych na wynos. Pomimo tego opłaty za 2020 rok były pobierane.

- Trzeba pomóc przedsiębiorcom. Opłaty musieli ponosić, a nie było żadnych przychodów, bo nie było sprzedaży – podkreślił na sesji burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Radni przyjęli uchwałę 18 głosami „za” przy dwóch wstrzymujących się. Jeden radny był nieobecny.

Od kwietniowej sesji nie tylko sesja, ale także posiedzenia komisji będą transmitowane

Zmiany w Statucie Gminy Łapy, umożliwiające nagrywanie i udostępnianie posiedzeń komisji na stronie gminnej www.lapy.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, zaproponował burmistrz Krzysztof Gołaszewski, uzasadniając, że Urząd jest transparentny i nie ma żadnych informacji do ukrycia. Dodał, że czekał na inicjatywę radnych w tym zakresie, a ponieważ takiej inicjatywy nie było, więc przygotował taki projekt uchwały.

Dotąd wyłącznie sesje były transmitowane na bieżąco i dostępne do oglądania na kanale YouTube, a ostatnio także na profilu facebookowym gminy.

Radni jednogłośnie zagłosowali za jej przyjęciem (20 głosów „za”). Jeden radny był nieobecny.

Logo odrzucone w głosowaniu radnych

Ponad godzinę trwała dyskusja radnych nad nowym logiem Gminy Łapy. Projekt uchwały z logo, które w głosowaniu mieszkańców otrzymało największą liczbę głosów przedłożono radnym, ponieważ to jedyna zgodna z prawem droga, aby ustanowić znak identyfikacji wizualnej gminy. Przed sesją radni otrzymali obszerne uzasadnienie do projektu uchwały oraz dodatkowe dokumenty z postępowania o wyłonienie wykonawcy logo. Zostało to też omówione we wstępnie przed dyskusją radnych, których nowe logo wyraźnie podzieliło. Urzędnicy podkreślali, że wybór profesjonalnej agencji reklamowej jako wykonawcy logo było podyktowane przede wszystkim troską o jakość logo i potrzebą uniknięcia problemów innych gmin dot. m.in. praw autorskich czy praktycznego korzystania ze znaku graficznego, gdy nie ma on tzw. księgi znaku.

Ostatecznie projekt uchwały odrzucono 11 głosami „przeciw” przy 10 głosach „za”.

Radny Andrzej Rogowski został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach oraz przyjęli plan pracy i kontroli tej komisji. Przewodniczącym został radny Andrzej Rogowski.

Za uchwałą było 13 radnych, 1 radny był przeciw, a 7 radnych się wstrzymało.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach na rok 2021 r.

 Uchwała została przyjęta głosami: 10 – „za”, 0 – przeciw, 11- wstrzymujących się.

 

Radni podjęli również uchwałę o zmianie uchwały nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Łapy – Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach i nadania jej statutu, dokonując „kosmetycznej” zmiany wynikającej m.in. z likwidacji gimnazjów.

Ponadto wprowadzili zmiany dotyczące usunięcia na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty w uchwale w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane zapisu o „placówkach doskonalenia zawodowego”, ponieważ obecnie nie prowadzą one form kształcenia wyszczególnionych w uchwale.

Nad uchwałą w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łapy radni pochylą się raz jeszcze na kolejnej sesji, ponieważ zdecydowali, że m.in. w zakresie kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego istnieje potrzeba doprecyzowania kryteriów oraz trybu wyboru najemców.