XLV sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online 29.10 od godz. 10.00

piątek, 22 październik 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 29 października 2021r. (piątek)o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Transmisja online 29.10 od godz. 10.00: tutaj

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy.
 5. Omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad kwalifikowania ich do budżetu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym oraz uchwalenia Statutu. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Łapy-Dębowina). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/237/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Łapach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/257/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łapy stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 17. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Przyjęcie protokołu nr XLI/21 z  sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

 


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 16:30. Posiedzenie odbędzie się w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Leszek Paweł Gulewicz

 

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 17:30. Posiedzenie odbędzie się w sali budynku Domu Kultury w Łapach,  ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad kwalifikowania ich do budżetu.
 4. Omówienie zadań zgłaszanych do dofinansowania z funduszu sołeckiego na 2022 rok oraz projektu budżetu na 2022 r. w kontekście działań na terenach wiejskich.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu nr 33/21 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 8. Zakończenie Posiedzenia

Przewodniczący Komisji

Dariusz Wincenciak