XLVI Sesja Rady Miejskiej.Transmisja online od godz. 10.00

czwartek, 18 listopad 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00.  Obrady zostaną przeprowadzone w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Transmisja online od godz. 10.00 - tutaj

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 4. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2022 r.
 5. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Wodzickiego). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Uhowo). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu nr XLI/21 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. ( wtorek ) o godz. 17.00 w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży gruntu.
 4. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2022 r.
 5. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 6. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2022 r.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu nr 34/21 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 22 września 2021 r.
 10. Zakończenie posiedzenia.