XVLVII nadzwyczajna Sesja RM. Transmisja online 3.12 od godz. 20.00

środa, 01 grudzień 2021

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 31 ust 1 i 2 Statutu  Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały  Nr LIV/452/18  Rady Miejskiej w Łapach  z dnia  13 listopada  2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.4651 z 20 listopada 2018r.) zwołuję XLVII – nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łapach
w dniu 03 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 20:00,
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja online: tutaj

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Łapach w sprawie sytuacji na granicy polsko-
    białoruskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej.
  6. Zakończenie obrad XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łapach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski