VII sesja Rady Miejskiej

czwartek, 04 kwiecień 2019

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy, sytuacja ekonomiczna szpitala powiatowego oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to tematy, którymi zajmowali się radni podczas sesji, która odbyła się w piątek (29 marca). Rada Miejska podjęła też szereg uchwał m.in. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i obwodów tych szkół obowiązującego od 1 września. Radni przyjęli także Budżet Obywatelski na 2020 r. oraz przeznaczyli 20 tys. zł dla Policji na patrole piesze. Dokonali także zmian w budżecie niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy centrum przesiadkowego.

Zanim sesja się rozpoczęła radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Mariana Łapińskiego, który m.in. był radnym Rady Miejskiej pierwszej kadencji samorządowej. Następnie radni mieli okazję obejrzeć nowo zakupiony autokar, który będzie dowoził uczniów do szkoły podstawowej w Płonce Kościelnej i Łupiance Starej.

Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ w Łapach

Na zaproszenie radnych w sesji wziął udział wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe oraz radni Rady Powiatu: Maria Busłowska, Sylwia Rząca,  Andrzej Gąsowski i Mariusz Gołaszewski. Wicestarosta kontynuował temat sytuacji finansowej szpitala powiatowego rozpoczęty w poniedziałek (25 marca)  podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Wicestarosta podkreślił, że jego obecność na sesji ma na celu omówienie współpracy pomiędzy gminą Łapy a powiatem w zakresie m.in. współfinansowania szpitala. Zwrócił się także do radnych z prośbą o zabezpieczenie w przyszłym budżecie 500 tys. zł na ten cel.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy

O porządku i bezpieczeństwie publicznym  w mieście i gminie Łapy mówili komendant komisariatu Policji w Łapach nadkomisarz Tomasz Organek oraz komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku st. bryg. Robert Wierzbowski.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 20 tys. zł dla Policji m.in. przeznaczonych na patrole piesze w mieście.

Czytaj więcej…

 Sprawozdanie z działalności MOPS za 2018 r.

 Na pytania radnych z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadała dyrektor Agata Ignaczuk.

 Czytaj więcej…

 Sieć szkół

Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łapy oraz określenia granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 r. W stosunku do zapisów uchwały  w tej sprawie z 31 marca 2017 r., która obowiązywać będzie do końca sierpnia br., nie dokonano zmian w zakresie nazw szkół i adresów ich siedziby oraz innej lokalizacji, jedynie do granic obwodów dopisano nowe ulice lub zmieniono ich nazwy, gdy to miało miejsce (do obwodu SP nr 1 doszła ul. Daliowa, w obwodzie SP nr 3 była ul. Leona Kruczkowskiego, obecnie ul. Władysława Reymonta).  

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W związku ze zmianą przepisów o finansowaniu zadań oświatowych  radni podjęli  uchwałę w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana polega na tym, że od 1 września 2019 r. opłata w wysokości 1 zł będzie pobierana za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a nie jak dotychczas za godzinę zajęć.

Zgoda na sprzedaż i zakup nieruchomości

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym części działki o powierzchni 86 m²  położonej w Łapach przy ul. Kraszewskiego, która stanowi własność gminy Łapy za kwotę 8970 zł +Vat.

Radni wyrazili również zgodę na zakup przez gminę działki, która w wyniku podziału związanego z rozbudową i przebudową ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego nie spełnia parametrów działki budowlanej (mała powierzchnia, nieregularny kształt, brak możliwości zabudowania z uwagi na niespełnienie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a ponadto z uwagi na położenie nie może być wykorzystywana przez właściciela w dotychczasowy sposób. W związku z tym właściciel zawnioskował o jej wykup. Na podstawie obowiązujących przepisów Burmistrz Łap, jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, pozostałej części nieruchomości, jeżeli przejęto pod inwestycję drogową część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

Budżet Obywatelski na 2020 r.

Radni przyjęli także uchwałę przedłożoną przez burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego dotyczącą budżetu obywatelskiego. W 2020 r. na realizację zadań publicznych zgłoszonych przez mieszkańców gminy Łapy przeznaczono środki w wysokości 240 tys. zł. Wykonanie pojedynczego zadania nie będzie mogło być droższe niż 30 tys. zł.

Poza tym radni dokonali zmian w budżecie m.in. niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy centrum przesiadkowego. W tym celu zwiększyli  o kwotę 2.673.577 zł dotację ze środków UE na dofinansowanie realizacji tego zadania.