Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

czwartek, 11 sierpień 2022

Burmistrz Łap ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

1. Nazwa i adres jednostki : Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu wychowania fizycznego, zarządzania, ekonomii , prawa, administracji),
 6. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku, 
 7. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budżetowych, znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka Kultury Fizycznej, w tym ustawy o sporcie oraz ustaw Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
  i samorządzie gminnym,
 2. predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,
 3. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 4. znajomość co najmniej jednego języka obcego.
 5. posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego lub kwalifikacje trenera albo instruktora sportowego,
 6. doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora należeć będzie w szczególności:

 1. odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka Kultury Fizycznej, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem,
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Ośrodka Kultury Fizycznej ,
 3. organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych,
 4. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 5. zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 6. administrowanie obiektami i terenami sportowo-rekreacyjnymi (Stadion Miejski, kompleks sportowy Orlik 2012, Plaża w Uhowie oraz otwarte baseny w Płonce Kościelnej
 7. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem Ośrodka Kultury Fizycznej,
 8. przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,
 9. prowadzenie polityki kadrowej Ośrodka Kultury Fizycznej oraz wykonywanie wszystkich czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Kultury Fizycznej,
 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników.

5. Stanowisko pracy.

Stanowisko pracy o charakterze zarządczym, związane z kierowaniem zespołem pracowników. Praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych, współpraca z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy Łapy i innymi jednostkami i instytucjami, korespondencja tradycyjna i e-mailowa. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.    

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Kultury Fizycznej:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (dostępny na  bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl w zakładce „ oferty pracy”),

7) oświadczenie kandydata (dostępne na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) w zakładce „oferty pracy”,

8) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10)  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.103 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach” do dnia  22.08.2022  r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).

9. Uwagi:

1) oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Łapach niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

3) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl).