Ogloszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2023r.

poniedziałek, 28 listopad 2022

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Łapy do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2023 r.