LXVI sesja Rady Miejskiej. Transmisja online dn. 31.03 od godz. 10.00

piątek, 24 marzec 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 31 marca 2023 r. (piątek)o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja online: TUTAJ

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy.
 4. Omówienie działalności CUS w Łapach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2023-2026. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Łapach nr LXV/524/23 z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2023 roku. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach
 11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu nr LXIV/23 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2023 r.
 16. Przyjęcie protokołu nr LXV/23 z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2023 r.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Dariusz Wincenciak


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa)

I część komisji odbędzie się w Przedszkolu nr 1 w Łapach ul. Polna 27 o godz. 16:30

II część komisji odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A o godz. 17:30

Transmisja online: TUTAJ

 Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy.
 4. Omówienie działalności CUS w Łapach.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Łapach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu nr 54/22 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 20 lutego 2023 r.  
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Jan Maciejewski