Jesienią odbędą się wybory ławników. Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca

wtorek, 28 maj 2019

W tym roku kończy się kadencja ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podała, ile osób do 30 października powinni wybrać radni do pełnienia tej funkcji.

Do prawidłowego funkcjonowania sądów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku niezbędne jest wybranie następującej liczby ławników z obszaru właściwości Rady Miejskiej w Łapach na kadencję 2020-2023 dla:

  1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

W sprawach cywilnych – 2

W sprawach karnych – 2

  1. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

W sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 4

Razem 8 ławników.

Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2001r.  – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.52)

  1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)jest nieskazitelnego charakteru;

3)ukończył 30lat;

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)nie przekroczył 70lat;

6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  1. Ławnikami nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)duchowni;

7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

5.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

7. Dokumenty wymienione w pkt.4 ppkt1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt.5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

8.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

9. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Więcej informacji i karta zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj