LXVIII sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online w dn. 29.05 od godz. 13.00

piątek, 19 maj 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) zwołuję LXVIII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek) o godz. 13:00.Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja online w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek) od godz. 13:00. TUTAJ

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Raport o stanie gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za
  2022 r. i sprawozdaniem finansowym
 1. Debata nad raportem o stanie gminy;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łap wotum zaufania;
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łap sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok;
 5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok;
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2022 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łapy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok -komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna.

4. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach. – komisja Finansowo-Gospodarcza

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2023-2026. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

12. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.

13. Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Sprawy różne.

15. Przyjęcie protokołu nr LXVII/23 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r.

16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Wincenciak

Czytaj także: Debata nad Raportem o stanie gminy Łapy za 2022 rok

Załączniki