LXXIII sesja Rady Miejskiej - transmisja online dn. 29 września od godz. 10.00

piątek, 22 wrzesień 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1463; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu
29 września 2023 r. (piątek) o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja online: TUTAJ

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Łapy za I półrocze 2023 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za I półrocze 2023 roku.
 4. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Gminy Łapy na lata 2023-2025. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2023-2026. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Opinia Zespołu o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu nr LXX/23 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2023 r.
 15. Przyjęcie protokołu nr LXXI/23 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2023 r.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Dariusz Wincenciak


Harmonogram posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 września 2023 r. (środa)

Transmisja online: TUTAJ

 I część posiedzenia

Godz. 16:30 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach

II część posiedzenia

Godz. 17:30 Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Łapy za I półrocze 2023 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za I półrocze 2023 roku.
 4. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2024 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Łapach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu nr 59/23 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 23 sierpnia 2023 r. 
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 

Sławomir Jan Maciejewski