Na wrześniowej sesji wprowadzono do budżetu kwotę 5 637 627 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

poniedziałek, 02 październik 2023

Jednym z głównych tematów sesji, która odbyła się 29 września w Inkubatorze Przedsiębiorczości były zmiany w budżecie związane z wprowadzeniem przyznanej w 2023 r. Gminie Łapy dodatkowej kwoty 5 637 627 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmiany w budżecie i WPF-ie

Dzięki otrzymaniu dodatkowych rządowych środków burmistrz Krzysztof Gołaszewski w projekcie zmian do budżetu zaplanował m.in. podwyżki dla pracowników gminnych jednostek.

Dzięki dodatkowym pieniądzom możliwe będzie również m.in. przeprowadzenie remontów dwóch dróg w Łapach-Dębowinie i ul. Cichej w Uhowie. Na ten cel zaplanowano blisko 500 tys. zł.

Powstanie też trzynaście nowych chodników na terenie gminy za ponad 4 mln 700 tys. zł. Wprowadzono też szereg zmian związanych z uzupełnieniem dotychczasowego planu wydatków szkół i jednostek. Ponieważ o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze

Radni mieli także możliwość zapoznać się z przebiegiem wykonania planów finansowych za I półrocze:

- Domu Kultury – tutaj

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – tutaj

oraz z wykonania budżetu Gminy Łapy w I półroczu – tutaj.

Ustanowienie służebności przejazdu drogi dojazdowej do budynku dworca

Gmina Łapy zawarła w dniu 24.09.2023 r. porozumienie z PKP S.A. Na jego mocy PKP S.A. zobowiązały się do budowy nowego dworca w Łapach, na działce, którą samorząd zdecydował się przekazać w formie darowizny na rzecz spółki. W związku z tym, że koniecznym jest, by nieruchomość na której będzie realizowany cel publiczny,  a takim w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest  budowa i eksploatacja obiektów i urządzeń transportu publicznego, posiadała dostęp do drogi publicznej, Rada Miejska stosowną uchwałą wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością przejazdu.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Gminy Łapy na lata 2023-2025

Podczas sesji radni stosowną uchwałą przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Gminy Łapy na lata 2023-2025 – tutaj.

Opinia zespołu o kandydatach na ławników

Radnym została także przedstawiona opinia zespołu o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

Z terenu gminy Łapy zgłoszonych zostało 4 kandydatów na ławników.

Zespół dokonał przydziału kandydatów do poszczególnych sądów, zgodnie ze wskazaniami w kartach zgłoszenia:

  1. Sąd Okręgowy w Białymstoku do orzekania:

a) w sprawach cywilnych:

  1. Dobkowska Janina
  2. Falkowski Roman

 

  1. Sąd Rejonowy w Białymstoku do orzekania:

a) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych:

1.Bajda Barbara

2.Moczulska Alicja

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Białostockiemu

Dotacja w wysokości ponad 56 tys. zł zostanie udzielona Powiatowi Białostockiemu na pokrycie 50% kosztów waloryzacji cen kontraktowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1522B od granicy gminy Poświętne do  drogi powiatowej 1521B w Łapach-Pluśniakach. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.

Podczas październikowej sesji została też przedstawiona odpowiedź prezesa ZWiK Dariusza Kruszewskiego na apel radnych Klubu Radnych Niezależnych. Prezes ZWiK-u zobowiązał się zainstalować przepływomierz na kolektorze ścieków sanitarnych z Gminy Poświętne.

W sprawach różnych przedstawiciele Komitetu Społecznego pamięci Ks. Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta Łapy odczytali sprawozdanie dot. zbiórki publicznej na pokrycie kosztów pomnika /tablicy upamiętniającej śp. Ks. Prałata Józefa Wyznera oraz złożyli oświadczenie dot. okoliczności prowadzenia zbiórki i publikacji sprawozdania na gminnej stronie internetowej.