Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w obrębie Łupianka Stara

piątek, 23 luty 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 426/2, położona w obrębie Łupianka Stara, została przeznaczona do zbycia w drodze  zamiany.

Adres nieruchomości

Łupianka Stara

Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów

Nr księgi wieczystej

BI1B/00199334/9

Nr działki ewidencyjnej

426/2

Obręb

Łupianka Stara

Rodzaj prawa

Prawo własności

Powierzchnia nieruchomości [m2]

345

Opis nieruchomości

Nieruchomości położona  w Łupiance Starej to fragment dawnej drogi gminnej, która z uwagi na zabudowę utraciła funkcję komunikacyjną. Nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na działki nr 342/1, 344/2, 344/4 stanowiące własność osoby fizycznej.

Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/310/97  Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 maja 1997 r. działka 426/2  położona jest  na terenie przeznaczonym w części  pod pas drogowy oraz w części pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości netto

13460 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku niezłożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu po upływie terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, zostanie wyznaczony termin przeniesienia prawa własności.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni, od 23.02.2024 r. do  15.03.2024 r.