Informacja w sprawie wyboru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

piątek, 01 marzec 2024

Na podstawie § 4 pkt. 5 i 6 Zał. Nr 1 do Uchwały nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29.05.2015 r. w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urzędowy Woj. Podl. Z 2015 r. poz. 1916) dokonuję wyboru następującego wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych:

L.p.

WNIOSKODAWCY

TYTUŁ ZADANIA zgodnie z wnioskiem

Punktacja

Termin realizacji

1.

Mieszkańcy ul. Wodociągowej

w Łapach

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza przy ul. Wodociągowej o dł. ok. 54 m

15 pkt.

2024 r.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcami a Gminą Łapy określającej zobowiązania obu stron.

Załączniki