LXXXIII sesja Rady Miejskiej. Transmisja online dnia 26 kwietnia od godz. 12.00

piątek, 19 kwiecień 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1463; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zwołuję LXXXIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  
w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 12:00 Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja online: TUTAJ

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta i gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
 5. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Łapy za rok 2023. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obszarowi położonemu w Łapach - Skweru im. Ks. Prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie tablicy upamiętniającej Ks. Prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2024-2037. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapy na 2024 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/647/24 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji mieszkaniowej dla lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN-Podlaskie sp. z o.o. z siedzibą w Łapach (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 17. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Przyjęcie protokołu nr LXXXII/24 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2024 r.
 21. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady

Krystyna Grabowska


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach

Transmisja online: TUTAJ

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy miasta i gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
 5. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Łapach.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu nr 67/24 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 27 marca 2024 r. 
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 Sławomir Jan Maciejewski