Zapraszamy do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy 2024”

środa, 15 maj 2024

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Łapy do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo gminy Łapy 2024”.

 REGULAMIN KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO GMINY ŁAPY W 2024 r.”

Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

1) wspieranie działań integrujących lokalną społeczność;

2) promowanie najlepszych przykładów dobrych praktyk i inicjatyw zrealizowanych w     sołectwach na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez    tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i          obyczajów lokalnych oraz poprzez dbanie o ład przestrzenny;

3) aktywizacja społeczności wiejskiej;

4) promocja Gminy Łapy;

5) kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Organizatorzy Konkursu

Organizatorem konkursu jest Gmina Łapy.

 Udział w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa z terenu Gminy Łapy.
 2. Do przeprowadzenia oceny i punktacji przeprowadzonych działań i inicjatyw sołectwa Gminy Łapy zostały podzielone na dwie grupy:

          I grupę stanowią sołectwa o liczbie mieszkańców do 200 osób: Daniłowo Małe, Daniłowo Duże, Gąsówka Stara, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Somachy, Łapy-Korczaki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łapy-Pluśniaki, Łupianka Nowa, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki, Wólka-Waniewska.

          II grupę stanowią sołectwa o liczbie mieszkańców ponad 200 osób: Bokiny, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka-Strumianka, Uhowo I, Uhowo II.

 1. Sołectwo do konkursu pisemnie zgłasza sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie  deklaracji (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
 3. Deklaracje zgłoszeniowe można składać przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż do 28 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach, pok. 203 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Przez cały okres uczestnictwa w konkursie uczestnik powinien prowadzić dokumentację fotograficzną podejmowanych inicjatyw, w tym na rzecz porządku i czystości we wsi wraz z krótkim opisem stanu wyjściowego i po wykonaniu inicjatywy w miejscowości według załączonego formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
 5. Wypełniony ww. formularz wraz z dokumentacją fotograficzną należy złożyć w terminie do dnia 8 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu
  o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Koordynatorem konkursu i osobą udzielającą szczegółowych informacji jest Inspektor ds. promocji Urzędu Miejskiego w Łapach,
  85-715-22-51, w. 203, pok. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Harmonogram

 • 14 maja 2024 r. – ogłoszenie konkursu.
 • do 28 czerwca 2024 r. – nabór deklaracji zgłoszeniowych.
 • 1 września 2023 r. do 8 lipca 2024 r. – przeprowadzanie inicjatyw podlegających ocenie w konkursie przez poszczególne sołectwa.
 • 10 lipca 2024 r. – 31 lipca 2024 r. – wizja lokalna Komisji Konkursowej; ocena inicjatyw zgłoszonych do konkursu sołectw.
 • do 29 września 2024 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

 Komisja Konkursowa

 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łap odrębnym zarządzeniem na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Wpływ inicjatyw na integrację i stopień zaangażowania społeczności lokalnej

Ocena inicjatyw pod kątem zaangażowania mieszkańców sołectwa w jego realizację, współpracy przy ich  wdrażaniu i osiągnięciu wspólnych celów.

0-5 pkt.

2.

Długofalowa oddziaływanie inicjatyw

Ocena inicjatywy pod kątem kontynuacji jego realizacji, czy była to inicjatywa jednorazowa, czy może jest to przedsięwzięcie cykliczne, albo odbywa się w sposób ciągły i jak długo trwa?

0-5 pkt.

 

 

 

3.

Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie

Ocena porządku i estetyki miejsc publicznych (placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg, tablic informacyjnych, czystości terenów leśnych itp.) oraz ogólna ocena estetyki i czystości posesji (zwłaszcza widocznych z pozycji przechodnia posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych, płotów, ogrodów, sadów) rzutujących na wizerunek wsi.

0-5 pkt.

4.

Stopień zaangażowania mieszkańców w wykonywane prace.

Najwyżej punktowane będą inicjatywy i zaangażowanie jak największej części danej społeczności. Punktowana będzie ilość działających w sołectwie stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz ich działalności.

0-5 pkt.

5.

Ilość i jakość przeprowadzonych inicjatyw w sołectwie

W konkursie oceniane będzie nowatorstwo, ilość zrealizowanych inicjatyw uwzględniających specyfikę danej miejscowości oraz jak najbardziej widoczne efekty, w tym pomysłowość w jak najlepszym ukazaniu wsi, a przez to jej promowanie.

0-5 pkt.

6.

Dalsze plany związane z działalnością sołectwa

Ocena inicjatyw, czy były to działania akcyjne czy systematyczne, stałe. Ocena czy w przyszłości planowane są przedsięwzięcia mające wpływ na jakość życia mieszkańców, poprawę ich otoczenia i więzi społecznych.

0-5 pkt.

 1. W pracach Komisji na prawach obserwatorów (w wizji lokalnej i w obradach Komisji) mogą uczestniczyć sołtysi (lub każdorazowo uzgodniony inny przedstawiciel sołectwa) tych wsi, które uczestniczą w konkursie.
 2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 Nagrody

 1. Pula nagród wynosi 13 500 zł

2. W każdej grupie sołectw zostaną wyłonione następujące miejsca z określoną poniżej wysokością nagród pieniężnych:

I miejsce –  1 700 zł
II miejsce – 1 200 zł
III miejsce – 700 zł

 1. Z pozostałej puli środków organizator konkursu może przyznać uczestnikom wyróżnienia lub nagrodzić dodatkowe równorzędne miejsca.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, ilości oraz wartości poszczególnych nagród.
 3. Wygrana w konkursie – na podstawie uchwały zebrania wiejskiego – może zostać przeznaczona wyłącznie na cele związane z działalnością statutową sołectwa.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Podpisanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Na zdjęciu: Porządki w Łapach-Korczakach