Debata nad Raportem o stanie gminy Łapy za 2023 rok

środa, 15 maj 2024

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Łap co roku do końca maja przedstawia Radzie Miejskiej w Łapach Raport o stanie Gminy Łapy za rok poprzedni.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Urzędu Miejskiego w Łapach, wszystkich jednostek organizacyjnych i innych ważnych podmiotów działających na terenie Gminy Łapy  w roku 2023.

W oparciu o Postanowienie Proceduralne Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia terminu zwołania sesji, na której odbywać się będzie debata nad raportem o stanie Gminy Łapy, Sesja Rady Miejskiej w Łapach, na której odbywać się będzie debata nad raportem o stanie Gminy Łapy powinna być zwołana nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia opublikowania raportu o stanie Gminy Łapy na stronie Urzędu Miejskiego w Łapach.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łapach w dn. 29 maja 2024 r. odbędzie się debata nad niniejszym Raportem. Na tym samym posiedzeniu radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Łap za rok 2023.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łapy za 2023 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Łapy mogą wypowiadać się również mieszkańcy. Każdy mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach pisemne zgłoszenie. Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Łapach w terminie do 26.05.2024. Zgłoszenie winno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy, zamierzającego wziąć udział w debacie,
  • co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgodnie z ustawą, w debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, chyba że Rada Miejska zdecyduje inaczej. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w debacie.