Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nadnarwiańskiej

wtorek, 09 lipiec 2019

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00221808/7.

 W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (dożywocie na rzecz osoby fizycznej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z możliwością realizacji usług, przewidzianą do przekształceń, przebudowy, nowych podziałów geodezyjnych i realizacji nowych obiektów na działkach. Działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 roku.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 grudnia 2018 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2019 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 maja 2019 r.

Cena wywoławcza – 62 000 zł

Wadium – 12 400 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 5 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.