Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej ws. wyboru dróg gminnych do budowy w latach 2020-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

piątek, 09 sierpień 2019

Tematyką posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej  w dn. 8 sierpnia 2019 r. był wybór dróg gminnych do budowy  w latach 2020-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na posiedzenie Komisji licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Na wstępie Burmistrz Krzysztof Gołaszewski poinformował, że Wojewoda Podlaski  ogłosił konkurs na nabór wniosków na  dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 -2021. Termin składania wniosków upływa 28 sierpnia br.

Burmistrz zwrócił uwagę, że w przeciągu dziewięciu najbliższych lat w województwie podlaskim na budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych przeznaczona zostanie dotacja w kwocie blisko 200 mln zł. Konsekwencją tego jest znaczny wzrost cen robót budowlanych i materiałów budowlanych. W tych okolicznościach szacunkowy koszt wybudowania kilometra drogi gminnej o określonych parametrach to ponad 2,2 mln zł (brutto).

Ponadto Burmistrz przekazał informację, iż w budżecie Gminy Łapy na rok 2021 możliwe będzie zabezpieczenie środków własnych na budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 2.400.000 zł.

Biorąc pod uwagę aktualne ceny oraz poziom dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, gmina Łapy w roku 2021 jest w stanie wybudować od 2 do 2,5 km drogi.  

Burmistrz  wyjaśnił, że wnioski o dofinansowanie winny spełniać określone kryteria tj.  poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych itp. Warunkiem koniecznym przy złożeniu wniosku  jest projekt techniczny drogi oraz jej zgłoszenie. Zwrócił również uwagę, że niemożliwe jest dofinansowanie dróg,  które nie mają uregulowanych spraw własnościowych, ponieważ w tym przypadku utrudnione będzie wykonanie dokumentacji technicznej.

Burmistrz przed posiedzeniem Komisji Finansowej przesłał radnym informację o możliwościach finansowych gminy na lata 2020 – 2021 i zwrócił się z prośbą do przewodniczących klubów o przygotowanie propozycji ulic, które w pierwszej kolejności wymagają budowy ze względu na brak nawierzchni utwardzonej lub przebudowy w przypadku gdy nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym.

Kluby radnych Naszego Podlasia i Niezależnych Łapy mając na uwadze możliwości finansowe gminy zgłosiły jako najpilniejsze do wykonania ulice:  Wodociągową, Cmentarną na odcinku od ul. Długiej  do ul. Żwirki i Wigury, Wyspiańskiego i 1-go Maja w Uhowie.

Radni zgłaszali  propozycje dróg do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych:

Radny W. Grodzki zgłosił ulice: Letnią, Witosa, Kombatantów i Kolejową.

Radny L. Gulewicz zgłosił ulice: Wodociągową, Nadnarwiańską  i Cmentarną.

Burmistrz w tym miejscu przekazał informację, że radni W. Szustak i P. Łapszo wnioskowali już o wybór tych ulic. 

Radny A. Karasiewicz zgłosił ulice: Nadnarwiańską, odcinek ul. Długiej tj. chodniki przy Przedszkolu nr 2.

Radny A. Mojkowski zgłosił ulicę Wyspiańskiego.

Radny P. Pułkośnik zgłosił ulice: Krańcową, Strażacką oraz Piaskową i Nowy Rynek.

Burmistrz K. Gołaszewski wyjaśnił, że ul. Nadnarwiańska nie ma uregulowanych spraw własnościowych.

Radny W. Szustak zgłosił ul. Cmentarną na odcinku od ul. Długiej  do ul. Żwirki i Wigury.

Radna E. Łapińska zgłosiła ul. Zagumienną w Łapach Dębowinie

Burmistrz poinformował, że tam też nie są uregulowane sprawy własnościowe.

Radny P. Łapszo poparł wykonanie ul. Cmentarnej i Wodociągowej (uzasadnienie: fatalny stan drogi, pojawili się inwestorzy, powstają nowe domy) oraz ul. Nadnarwiańskiej, jeśli są uregulowane sprawy własnościowe.

Przewodniczący S. Maciejewski zgłosił  ul. A. Krajowej.

Radny St. Żochowski zgłosił ulice: Wyczółkowskiego, Fałata, Żabią, Wygwizdowo,  Jaśminową, Lawendową, Głuchą i Strażacką.

Radny K. Brzozowski zgłosił : ulice Krzywą i ul. Sobieskiego w Płonce Kościelnej.

Radny M. Michno zgłosił: ulice Norwida, Kolejową, Kombatantów, skrzyżowanie ul. Kolejowej i ul. Asnyka.

Radna K. Iwacyk zgłosiła ul. 1 Maja w Uhowie.

Radny P. Jaroszewski zgłosił ul. Wodociągową.

Następnie głos zabierali mieszkańcy, m.in. ul. Siedleckiego, ul. Nadnarwiańskiej, Wodociągowej, ul. Malczewskiego oraz Łap Dębowiny.

Radni Naszego Podlasia i Niezależnych opuścili salę, uzasadniając, że celem spotkania nie było tworzenie listy rankingowej ulic w złym stanie technicznym a zgłoszenie najpilniejszych do wykonania dróg gminnych.

Przewodniczący Klubu P. Pułkośnik poinformował, że w wyniku głosowania (w głosowaniu brali udział tylko radni Klubu PiS) rekomenduje do FDS następujące ulice:

  1. okręg nr 1: ul. Zagumienna (Łapy Dębowina) oraz ul. Sobieskiego i Krzywa (Płonka Kościelna),
  2. okręg nr 2: ul. Wodociągowa, ul. Cmentarna z odcinkiem ul. Długiej (chodniki przy Przedszkolu nr 2),
  3. okręg nr 3: ul. Wyspiańskiego, ul. Kolejowa i Kombatantów, ul. Piaskowa,
  4. okręg nr 4 : ul. A. Krajowej i Nowy Rynek.

Burmistrz zwrócił uwagę, że celem  spotkania miał być wybór najpilniejszych dróg do wykonania ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych, przy założeniu, że gmina dysponuje kwotą ok. 5 mln zł. Ponadto poinformował, iż tylko część zgłoszonych przez radnych dróg posiada dokumentację projektową  a wartość szacunkowa prac budowlanych waha się w granicach 15- 17 mln. zł (np. ul. Wodociągowa ok.2 mln zł, ul. Cmentarna ok.900 tys. zł) co trzykrotnie przekracza możliwości finansowe gminy zaplanowane na ten cel.