Zapraszamy seniorów do współpracy

czwartek, 22 sierpień 2019

Z radnymi Gminnej Rady Seniorów ubiegłej kadencji w czwartek (22 sierpnia) spotkał się burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Pan burmistrz podziękował seniorom za ich pracę i wkład w rozwój gminy oraz zaprosił do dalszej współpracy. Od dzisiaj bowiem każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Łapy może zgłaszać kandydatów na radnych seniorów. Każda organizacja może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów.

Spotkanie stało się okazją, aby w sympatycznej atmosferze przy kawie porozmawiać o najpilniejszych potrzebach seniorów. Radni podzielili się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi spraw miasta i gminy. Mówili m.in. o konieczności dostawienia ławeczek przy ul. Cmentarnej, o potrzebie uporządkowanie cmentarza w części, gdzie znajdują się groby dzieci. Prosili o utworzenie miejsca, w którym mogliby się spotykać. Radni wyrazili zadowolenie z tempa i postępu prac inwestycyjnych w centrum miasta. W spotkaniu uczestniczyli także zastępca burmistrza Krzysztof Dudziński oraz sekretarz gminy Joanna Micota.

Zgłaszanie kandydatów do  Gminnej Rady Seniorów w Łapach

Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Łapach mogą  zgłaszać środowiska senioralne tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz Seniorów na terenie gminy Łapy, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora.

W skład rady wchodzi co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 21.

Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Łapy może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów na radnych seniorów.

Formularz zgłoszenia kandydatów na radnych seniorów składa się do Biura  Rady Miejskiej (pok. 107) w Łapach w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata. Jej głównym zadaniem jest ścisła współpraca z władzami Łap na rzecz osób starszych oraz opiniowanie i konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego o istotnym znaczeniu dla osób starszych. Radni seniorzy obradują na posiedzeniach i podejmują decyzje w formie uchwał.

Członkowie I kadencji Rady Seniorów:

1. Pani Teresa Marcinowska

2. Pani Wanda Danuta Modzelewska

3. Pani Ligia Janina Pogorzelska

4.Pani Teresa Puścian

5. Pan Jan Kalinowski

6. Pani Anna Kołakowska

7. Pani Zofia Czech

8. Pani Elżbieta Maria Czyżewska

9. Pani Wanda Danowska

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywność w życiu społecznym naszej gminy i zapraszamy seniorów do skadania kandydatur na radnych Gminnej Rady Seniorów.

Publikujemy Statut Gminnej Rady Seniorów i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Poniżej formularz zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów.