Co z targowicą?

poniedziałek, 02 wrzesień 2019

Przed ostatnią Sesją Rady Miejskiej w Łapach (30.08.2019 r.) miała miejsce burzliwa dyskusja nt. targowicy w Łapach. Poprzedziło ją wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 28.08.2019 r., na którym również dyskutowano na ten temat.

Od wielu lat, grunt będący własnością Wspólnoty Gruntowej Spółka „Binduga”, jest wykorzystywany przez Gminę Łapy jako targowica miejska, gdzie handel odbywa się raz w tygodniu. Pomiędzy Wspólnotą i Gminą Łapy nigdy nie była zawarta żadna umowa określająca warunki korzystania. Burmistrz Łap, od początku swojej kadencji, prowadził rozmowy z Zarządem „Bindugi” w kwestii uregulowania stanu użytkowania. Wspólnota zaproponowała Burmistrzowi podpisanie umowy użyczenia (ewentualnie dzierżawy) na 25 lat, pod warunkiem, że Gmina poniesie nakłady i  do końca 2023 r.  zmodernizuje targowicę i  stworzy mieszkańcom miasta odpowiednie warunki do handlowania.  Wspólnota poprosiła, by odpowiedź na jej propozycję była udzielona do końca sierpnia, gdyż pojawiła się firma zainteresowana zakupem tego terenu.

Na ponoszenie nakładów inwestycyjnych, tym bardziej na gruncie niebędącym własnością Gminy Łapy, Burmistrz musi uzyskać zgodę Rady Miejskiej. Na sesję został zaproszony Zarząd Wspólnoty oraz przedstawiciel firmy zainteresowanej zakupem. Burmistrz przedstawił Radnym do akceptacji stanowisko, w którym Rada Miejska deklaruje wyrażenie zgody na zabezpieczenie w budżecie Gminy Łapy w latach 2020 – 2023, środków niezbędnych na zagospodarowanie terenu targowicy i stworzenie mieszkańcom Gminy optymalnych warunków jej funkcjonowania. Radni zadecydowali inaczej, nie przychylili się do propozycji Burmistrza, przez co uniemożliwili zmodernizowanie terenu targowicy. Burmistrz, przygotowany na takie rozstrzygnięcie, zaproponował inną lokalizację na miejskie targowisko, nieruchomość położoną przy ul. Harcerskiej.

W tym miejscu należą się podziękowania członkom Wspólnoty Binduga, którzy wykazali się dobrą wolą i chęcią użyczenia lub wydzierżawienia terenu pod targowicę na okres 25 lat.

Zatem na dzień dzisiejszy są dwa wyjścia z tej sytuacji.

  1. Rynek odbywać się będzie w tym samym miejscu w takich warunkach jak teraz do momentu nabycia tego terenu przez potencjalnego nabywcę.
  2. Targowica przeniesiona zostanie na działki gminne zlokalizowane np. przy ul. Harcerskiej – teren przy torach kolejowych za budynkami GS.

Poniżej link do nagrania spotkania poprzedzającego sesję Rady Miejskiej w Łapach z dyskusją na powyższy temat.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5356&v=UGHQZAUz3ow

i pierwsze 25 minut

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1472&v=X2WDLvrhB2s