XVI sesja Rady Miejskiej. Od godz. 10.00 transmisja online

piątek, 22 listopad 2019

XVI sesja Rady Miejskiej w Łapach  odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A. Sesję można oglądać od godz. 10.00 online: tutaj

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Kobylin-Borzymy usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach (komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Poświętne i gminą Łapy powierzającego gminie Łapy realizację zadania własnego gminy Poświętne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Poświętne (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uhowo (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości (Płonka Kościelna; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Łapy Szołajdy; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach i nadania jej statutu (komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022 (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 17. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Przyjęcie protokołu nr XV/19 z sesji Rady Miejskiej.
 21. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. ( środa ) 

Część pierwsza posiedzenia ( dot. Komisji Oświaty ) odbędzie się w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej- początek o godz. 16.00.

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza projektu budżetu w zakresie kultury, oświaty, zdrowia i sport

Część druga posiedzenia odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości-początek o godz. 17.30

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2020r.
 2. Analiza projektu budżetu na 2020r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołów ze wspólnego  posiedzenia komisji.

 

Projekty uchwał: